Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Các thông tin khác

Ngành Nông nghiệp và PTNT qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Toàn Ngành cùng chung sức xây dựng nông thôn mới”
Ngày tạo: 04/12/2013   Lượt xem: 1205

       Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 (Hội nghị lần thứ 7 – BCH Trung ương Đảng - khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình hành động số 72-CTHĐ/TU ngày 31/12/2008 (Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 14 -khóa XIV) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, nhiệm kỳ 2011-2015; Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”. Trong 2 năm qua (2011-2012), Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã tích cực chủ động quán triệt, triển khai kịp thời các Chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời cụ thể hóa thành nội dung hoạt động thường xuyên của toàn Đảng bộ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Ngành. Với vai trò là Đảng bộ trung tâm của ngành Nông nghiệp & PTNT, trong những năm vừa qua, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và bà con nông dân trong tỉnh, nổ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn về thiên tai, dịch bệnh và tác động của cơ chế thị trường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của Ngành: Sản xuất nông nghiệp phát triển liên tục, bền vững, tốc độ tăng giá trị sản lượng bình quân trên 4%/năm; Sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 22 vạn tấn/năm, đảm bảo an ninh lương thực nội tỉnh, đặc biệt sản xuất lúa phát triển mạnh theo hướng nâng cao chất lượng, diện tích lúa chất lượng cao đạt trên 10.000 ha; các loại cây trồng có tiềm năng lợi thế như: cao su, cà phê, hồ tiêu, lạc, sắn, chuối... được chú trọng đầu tư phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với công nghiệp chế biến; Chăn nuôi chuyển biến mạnh từ hình thức chăn nuôi quảng canh, tận dụng sang chăn nuôi thâm canh, hình thành nhiều mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại theo hình thức tập trung, thâm canh, bán công nghiệp và công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được chú trọng, diện tích trồng rừng hàng năm đạt gần 5.000 ha, độ che phủ rừng đạt 47,1 % , vượt chỉ tiêu Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV đề ra; Sản lượng gỗ rừng khai thác ngày càng tăng, đảm bảo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều tổ chức, các nhân hoạt động từ nghề rừng. Phát triển Thuỷ sản thành ngành kinh tế mạnh của tỉnh cả về nuôi trồng, khai thác đánh bắt và chế biến xuất khẩu; Diện tích nuôi trồng thủy sản theo hình thức thâm canh an toàn dịch bệnh được mở rộng; Cơ sở hạ tầng nghề cá được chú trọng đầu  tư, năng lực khai thác đánh bắt thủy sản không ngừng được tăng cường; Sản lượng thủy sản đạt kế hoạch phát triển của Ngành. Cơ cấu kinh tế nông thôn đang chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành nghề, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; Các hình thức tổ chức kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn phát triển đa dạng năng động, từng bước đổi mới hiệu quả hơn. Hệ thống các công trình thuỷ lợi tiếp tục đầu tư nâng cấp, đảm bảo tước tiêu chủ động cho gần 85% diện tích lúa và nhiều diên tích hoa màu, cây công nghiệp, cải tạo môi trường sinh thái, đảm bảo nước sinh hoạt cho nhiều vùng nông thôn. Thực hiện Chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và công tác di dân phát triển vùng kinh tế mới có hiệu quả...

Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, bước đầu đạt được kết quả quan trọng: Cơ bản hoàn thiện xong hệ thống chỉ đạo, quản lý ở các cấp gồm: BCĐ cấp tỉnh, huyện, Văn phòng điều phối Chương trình, Ban quản lý cấp xã và Ban phát triển các thôn/bản; Điều tra, đánh giá hiện trạng nông thôn mới theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM; Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch nông thôn mới cấp xã; Đẩy mạnh công  tác tuyên truyền trên các phương tiện thôn tin đại chúng (Báo, Đài PTTH, trang Web, tờ rơi...); tổ chức có hiệu quả các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ nồng cốt cấp huyện, xã, thôn/bản; Lựa chọn 30 xã làm thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới nhằm tập trung chỉ đạo đầu tư, phấn đấu đạt mục tiêu của Nghị quyết Đảng hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV đề ra: đến năm 2015 có 20% số xã đạt chuẩn NTM

    Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG về XD NTM giai đoạn 2011-2015, ngày 25/6/2012 BCH Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT khóa V ban hành Nghị quyết số  40/NQ-ĐUSNN về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 và giao cho các Chi bộ trực thuộc có trách nhiệm quán triệt, phổ biến Nghị quyết này đến tận cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ; Đồng thời căn cứ Nghị quyết của BCH Đảng bộ Sở để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Các tổ chức đoàn thể của các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tham gia xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phát động và đăng ký các phong trào thi đua, vận động cán bộ, đoàn viên cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhiều đơn vị trong toàn Ngành có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đã tổ chức thực hiện tốt việc lồng ghép các Chương trình, Dự án của đơn vị vào nhiệm vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn và cử cán bộ trực tiếp giúp cơ sở triển khai thực hiện. Điển hình như: Chi cục Phát triển nông thôn với phong trào thi đua “Tuyên truyền, tập huấn, đưa thông tin về tận thôn/bản”; Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ Thực vật với mục tiêu “Hiệu quả về kinh tế, môi trường, sức khỏe cộng đồng và vệ sinh an toàn thực phẩm”; Chi cục Lâm nghiệp, Trung tâm Điều tra Quy hoạch thiết kế nông-lâm với phong trào “Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững”, “Phòng chữa cháy rừng”; Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão với việc “Chủ động, đảm bảo an toàn phòng chống và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra”; Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản với việc “Quản lý khai thác và bảo vệ tốt nguồn lợi thủy sản”; Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư với việc “Chuyển giao TBKT cho nông dân thông qua công tác đào tạo, thông tin tuyên truyền và xây dựng mô hình trình diễn các TBKT mới trong sản xuất nông nghiệp”; Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn với “Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đến từng địa bàn nông thôn”; Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT với việc “Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho nông nghiệp, nông thôn” .v.v.

          Có thể nói rằng phong trào thi đua “Toàn Ngành cùng chung sức xây dựng NTM” đã được các đơn vị trong toàn ngành chú trọng, được coi là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của từng đơn vị, đã tạo nên khí thế thi đua sôi nôi cả chiều rộng lẫn chiều sâu,  là điều kiện để toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giao, tạo bước phát triển vững chắc trong lĩnh vực sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương hoàn thành kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2013 và những năm tới, góp phần đắc lực trong phong trào thi đua “ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”.

                                      Hoàng Đức Dưỡng- Chi cục PTNT


Các tin khác:
 • TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2020 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • KHUYẾN NÔNG TRONG THỜI ĐẠI NÔNG NGHIỆP 4.0 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 Ý THỨC CỦA MỖI NGƯỜI LÀ SỨC MẠNH ĐỂ CHIẾN THẮNG -9/7/2020 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN DUY TU, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -8/5/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -7/13/2020 12:00:00 AM
 • CHUYÊN MỤC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CUỘC SỐNG XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI KHUYẾN NÔNG VIÊN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ -7/13/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020 -7/13/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VIỆC KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -6/17/2020 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN -6/17/2020 12:00:00 AM
 • LỰA CHỌN THỰC PHẨM GIÀU VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT -4/6/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA KHUYẾN NÔNG TRONG XÂY DỰNG NTM -4/6/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VỀ CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/9/2020 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU, KÈ CHỐNG SẠT LỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH -1/9/2020 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT TƯỚI, TIÊU KHOA HỌC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019-2020 -1/2/2020 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN THU GOM BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • DẤU ẤN 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở QUẢNG TRỊ -12/6/2019 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ 74 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -8/28/2019 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2019 -4/4/2019 12:00:00 AM
 • QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI - GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ CHO SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN QUẢNG TRỊ -4/4/2019 12:00:00 AM
 • NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA NÔNG DÂN QUẢNG TRỊ TRONG THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ 4.0 ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2019 12:00:00 AM
 • TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATTP LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018 -1/8/2019 12:00:00 AM
 • MỞ HƯỚNG LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ THEO CÔNG NGHỆ KHÉP KÍN -11/12/2018 12:00:00 AM
 • TỔNG CỤC THỦY LỢI KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI -10/16/2018 12:00:00 AM
 • CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG CÓ KẾT QUẢ TỐT HƠN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG GẮN VỚI MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -7/25/2018 12:00:00 AM
 • ỐC BƯƠU VÀNG LOÀI DỊCH HẠI TRỞ THÀNH NGUỒN THU NHẬP CHO NÔNG DÂN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SINH KẾ GIẢM NGHÈO Ở 2 HUYỆN ĐAKRÔNG VÀ HƯỚNG HÓA -5/29/2018 12:00:00 AM
 • TÁC HẠI CỦA SỬ DỤNG HÀN THE TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ CÁCH NHẬN BIẾT -2/7/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -2/7/2018 12:00:00 AM
 • HUYỆN VĨNH LINH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/7/2018 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH HƠN NỮA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/4/2017 12:00:00 AM
 • CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN – GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN -11/10/2017 12:00:00 AM
 • CÒNG GIÓ! -9/1/2017 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN CÓ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG HIỆN NAY -7/3/2017 12:00:00 AM
 • CÁCH GIỬ CHO HOA TƯƠI LÂU VÀ TƯỚI NƯỚC BÓN PHÂN CHO HOA CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU -1/16/2017 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT MĂNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM -9/12/2016 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHẤT CẤM TRONG THỰC PHẨM -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TÌNH HÌNH ẠT LỠ BỜ SÔNG VÀ TIÊU THOÁT LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HỒ, ĐẬP THỦY LỢI NHỎ DO ĐỊA PHƯƠNG PHỤ TRÁCH -4/4/2016 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP NĂM 2014 -3/14/2014 12:00:00 AM
 • KINH TẾ HỢP TÁC VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI MỘT NĂM NHÌN LẠI -3/14/2014 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ: THÀNH LẬP NHÓM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG -1/13/2014 12:00:00 AM
 • Ngành Nông nghiệp và PTNT qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Toàn Ngành cùng chung sức xây dựng nông thôn mới” -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Pha chế và sử dụng dung dịch Boóc-đô trong Nông nghiệp -12/4/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG XÂY DỰNG NTM Ở XÃ TAM AN, TỈNH QUẢNG NAM -9/6/2013 12:00:00 AM
 • VĨNH THẠCH VỚI MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG -8/27/2013 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT PHẢI ĐỒNG BỘ VÀ PHÙ HỢP -7/19/2013 12:00:00 AM
 • XÍ NGHIỆP THỦY NÔNG GIO CAM HÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TƯỚI TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2013 -8/21/2013 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CHỦ ĐỌNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ & PTNT QUA 2 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "TOÀN NGÀNH CÙNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀI ĐẠI SỨ PHẦN LAN VÀ PHU NHÂN THĂM DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TUỔI TRẺ TRUNG TÂM KN-KN QUẢNG TRỊ ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, XUNG KÍCH CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/16/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC (Bể Biogas) -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN TRÊN WEBSITE XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -10/9/2012 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA -8/15/2012 12:00:00 AM
 • ĐÔNG THANH HỢP TÁC XÃ ĐIỄN HÌNH TIÊN TIẾN -6/7/2012 12:00:00 AM
 • GIO AN VỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN, NGƯ DÂN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THIẾT LẬP KHU BẢO TỒN BIỂN -3/12/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -3/12/2012 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN -2/10/2012 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2011 -2/10/2012 12:00:00 AM
 • TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/10/2012 12:00:00 AM
 • NĂM NHUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI TIẾT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2012 12:00:00 AM
 • BẢN TIN NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ - BẠN CỦA NHÀ NÔNG -1/31/2012 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/31/2012 12:00:00 AM
 • CẢI TẠO ĐẤT NÔNG NGHIỆP BẠC MÀU -12/22/2011 12:00:00 AM
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN -12/22/2011 12:00:00 AM
 • CẦN PHÁT HUY SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/6/2011 12:00:00 AM
 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở QUẢNG TRỊ KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP -10/18/2011 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN & PTNT QUẢNG TRỊ: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA -10/18/2011 12:00:00 AM
 • HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG THU GOM RÁC THẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ NÓI KHÔNG VỚI TÚI NILON! -11/2/2011 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BẮT ĐẦU TỪ NHẬN THỨC -10/17/2011 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HTX LÂM CAO -10/17/2011 12:00:00 AM
 • BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG CÁT VEN BIỂN QUẢNG TRỊ -10/18/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 4466