Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Thông tin thị trường

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 3 NĂM 2013
Ngày tạo: 23/05/2013   Lượt xem: 743

 

TT

Maët haøng

Ñ

V

T

Caùc chôï trong tænh Quaûng Trò

 

 

Hoà Xaù
V.Linh

TP

Ñ. Haø

Chôï Caàu

Gio Linh

Chôï Phieân Cam Loä

Khe Sanh
H. Hoùa

Dieân Sanh Haûi Laêng

TX

Quaûng Trò

 
 

I. Caây Coâng nghieäp daøi ngaøy

 

 

1

Caø pheâ töôi

Kg

-

-

-

-

-

-

-

 

2

Haït tieâu ñen

Kg

130.000

140.000

132.000

135.000

135.000

136.600

-

 

3

Muû cao su

Kg

-

-

-

12.500

-

-

-

 

II. Caây Coâng nghieäp ngaén ngaøy

 

 

1

Laïc nhaân

Kg

-

40.000

50.000

45.000

46.500

47.300

50.000

 

2

Laïc voû

Kg

26.000

25.000

28.000

-

-

-

33.000

 

3

Ôùt quûa töôi

Kg

25.000

20.000

27.300

22.000

25.000

15.000

25.000

 

4

Ôùt khoâ

Kg

50.000

45.000

60.000

70.000

65.000

59.600

60.000

 

5

Vöøng (meø)

Kg

-

40.000

 

50.000

66.500

51.000

42.000

 

III. Luông thöïc

 

 

1

Luùa thöôøng

Kg

5. 600

6.500

6.000

6.500

7.000

5.700

6.000

 

2

Gaïo thöôøng

Kg

11.000

11.000

10.200

10.000

11.000

9.000

10.000

 

3

Gaïo ngon

Kg

15.000

12.000

12.700

11.500

13.000

13.000

15.000

 

4

Gaïo neáp

Kg

-

12.000

12.000

10.000

25.000

15.000

15.000

 

5

Gaïo neáp (L-T)

kg

26.000

25.000

25.000

25.000

-

25.000

-

 

6

Khoai lang

Kg

8.000

15.000

 

15.000

10.000

11.000

9.000

 

7

Khoai moân

Kg

9.000

3.000

8.000

13.000

-

12.000

12.000

 

8

Tinh boät saén

Kg

6.800

14.000

10.000

7.000

-

13.000

12.000

 

9

Ngoâ haït

Kg

7.300

10.000

 

7.400

7.500

7.100

7.000

 

10

Saén cuû töôi (KM60- KM94)

Kg

2. 600

1.500

2.000

2.500

2.000

-

1.400

 

IV. Thöïc phaåm

 

 

1

Thòt lôïn hôi

Kg

35.000

38.000

37.700

 

41.000

35.600

35.000

 

2

Lôïn söõa

Kg

-

-

50.000

 

50.000

40.300

54.000

 

3

Thòt moâng

Kg

80.000

82.000

80.000

83.000

81.500

81.600

75.000

 

4

Thòt ba chæ

Kg

80.000

67.000

80.000

78.000

71.500

73.300

70.000

 

5

Thòt boø loaïi 1

Kg

250.000

250.000

253.000

256.000

250.000

240.000

250.000

 

6

Thòt boø loaïi 2

Kg

210.000

220..000

210.000

216.000

220.000

196.600

220.000

 

7

Thòt boø loaïi 3

Kg

-

200.000

180.000

196.000

185.000

176.600

195.000

 

8

Thòt gaø hôi ÑP

Kg

120.000

130.000

133.000

156.000

163.300

128.300

130.000

 

9

Thòt gaø CN

Kg

-

80.000

55.000

77.000

70.000

71.600

70.000

 

10

Thòt vòt hôi

Kg

50.000

55.000

60.000

60.000

55.000

62.300

60.000

 

11

Thòt ngan hôi

Kg

70.000

75.000 hoàn thiện cuốn kỷ yếu “Khuyến nông Việt Nam – 20 năm một chặng đường”, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị các đơn vị cung cấp thêm một số thông tin sau trước ngày 13/12/2012:

-         Quá trình thành lập Trung tâm (Ngày tháng và  Quyết định thành lập qua các lần đổi tên).

-         Tổng số cán bộ khuyến nông của tỉnh (bao gồm cấp tỉnh + cấp huyện/thành phố + cấp xã):

-         Tổng số cán bộ (bao gồm cấp tỉnh + cấp huyện/thành phố + cấp xã)có trình độ từ cao đẳng trở lên: 

Trân trọng cảm ơn.

BBT-TTKNQG

 

.000

 

70.000

-

65.000

60.000

 

12

Caù Loùc

Kg

80.000

90.000

97.000

106.000

120.000

110.000

100.000

 

13

Caù Traém coû

Kg

47.000

50.000

50.000

67.000

70.000

50.000

70.000

 

14

Caù Cheùp

Kg

-

55.000

60.000

62.000

50.000

60.000

60.000

 

15

Caù Roâ phi

Kg

35.000

35.000

30.000

52.000

45.000

45.000

28.000

 

16

Caù Meø

Kg

-

30.000

37.000

43.000

40.000

50.000

30.000

 

17

Caù ngöø

kg

-

30.000

48.300

70.000

70.000

61.600

65.000

 

18

Caù nuïc

Kg

-

40.000

32.300

50.000

41.700

48.300

35.000

 

 

19

Toâm (suù 40con/kg)

Kg

200.000

180.000

180.000

-

-

170.000

180.000

 

 

20

Toâm (theû 100con/kg)

Kg

-

120.000

 

130.000

140.000

115.300

100.000

 

 

21

Cua

 

200.000

170.000

 

200.000

200.000

-

200.000

 

 

22

Möïc oáng

Kg

-

180.000

 

-

200.000

190.000

180.000

 

 

23

Caù khoâ

Kg

-

65.000

 

80.000

80.000

60.000

60.000

 

 

24

Tröùng Gaø

quaû

3.500

3.000

3.500

3.500

3.500

4.000

4.000

 

 

25

Tröùng Vòt

quaû

3.000

3.000

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

 

 

26

Ñaäu ñoû

Kg

-

30.000

29.000

48.000

31.500

28.000

47.000

 

 

27

Ñaäu ñen

Kg

-

30.000

28.000

45.000

31.500

30.000

43.000

 

 

28

Ñaäu xanh boùc voû

Kg

-

28.000

39.000

40.000

33.000

31.000

31.000

 

 

29

Ñaäu xanh ng haït

Kg

30.000

20.000

35.000

30.000

33.000

25.000

28.000

 

 

V. Rau quaû

 

 

1

Rau caûi

Kg

8.000

10.000

10.000

7.000

9.000

5.000

8.000

 

 

2

Rau muoáng

Kg

6.000

12.000

9.300

7.000

10.000

7.000

8.000

 

 

3

Baàu bí

Kg

9.000

10.000

8.000

9.000

7.600

8.000

7.000

 

 

4

Muôùp ñaéng

Kg

-

13.000

22.000

18.000

20.000

18.000

14.300

 

 

5

Cam

Kg

30.000

30.000

31.600

30.000

32.000

27.000

30.000

 

 

6

Chanh

Kg

18.000

19.000

18.000

19.000

21.600

19.000

20.000

 

 

7

Döa haáu

Kg

10.000

10.000

14.300

9.000

15.000

-

10.000

 

 

VI. Gioáng con nuoâi

 

 

1

Lôïn lai F1

Kg

50.000

-

50.000

65.000

-

38.000

-

 

 

2

Lôïn Moùng Caùi (naùi)

Kg

-

-

65.000

70.000

-

55.600

-

 

 

3

Boø vaøng ÑP

Kg

110.000

-

-

-

-

-

-

 

 

VII. Caùc loaïi boät nguyeân lieäu

 

 

1

Taám

Kg

7.000

7.000

8.000

6.500

7.000

8.000

7.500

 

 

2

Caùm

Kg

7.000

6.000

7.500

5.500

5.000

7.000

6.500

 

 

3

Saén khoâ

Kg

-

-

 

5.000

-

5.000

5.000

 

 

4

Boät ngoâ

Kg

-

8.000

6.000

7.500

-

8.000

7.800

 

 

VIII. Phaân boùn

 

 

1

Ñaïm ureâ Phuù Myõ

Kg

10.200

-

12.200

12.000

10.600

11.000

10.200

 

 

2

Ñaïm ureâ TQ

Kg

10.000

-

10.100

-

-

10.000

-

 

 

3

Laân Laâm Thao