Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Thông tin thị trường

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 1 NĂM 2013
Ngày tạo: 23/05/2013   Lượt xem: 807

 

TT

Maët haøng

Ñ

V

T

Caùc chôï trong tænh Quaûng Trò

 

 

Hoà Xaù
V.Linh

TP

Ñ. Haø

Chôï Caàu

Gio Linh

Chôï Phieân Cam Loä

Khe Sanh
H. Hoùa

Dieân Sanh Haûi Laêng

TX

Quaûng Trò

 
 

I. Caây Coâng nghieäp daøi ngaøy

 

 

1

Caø pheâ töôi

Kg

-

-

-

-

-

-

-

 

2

Haït tieâu ñen

Kg

135.000

130.000

135.000

135.000

135.000

143.000

129.000

 

3

Muû cao su

Kg

14.000

-

-

12.500

-

-

-

 

II. Caây Coâng nghieäp ngaén ngaøy

 

 

1

Laïc nhaân

Kg

37.000

40.000

45.000

45.000

50.000

44.000

46.000

 

2

Laïc voû

Kg

22.000

23.000

25.000

 

28.000

-

28.000

 

3

Ôùt quûa töôi

Kg

25.000

23.000

30.000

26.700

25.000

24.000

23.000

 

4

Ôùt khoâ

Kg

50.000

48.000

55.000

57.300

68.300

57.000

50.000

 

5

Vöøng (meø)

Kg

-

35.000

 

58.700

60.000

55.000

40.000

 

III. Luông thöïc

 

 

1

Luùa thöôøng

Kg

5. 500

6.500

5.600

-

6.700

5.600

6.000

 

2

Gaïo thöôøng

Kg

10.000

11.000

8.900

10.000

10.700

9.000

10.000

 

3

Gaïo ngon

Kg

15.000

12.000

11.000

11.500

13.000

13.000

15.000

 

4

Gaïo neáp

Kg

-

12.000

15.000

10.000

-

15.000

15.000

 

5

Gaïo neáp (L-T)

kg

 

25.000

 

 

24.700

 

25.000

 

6

Khoai lang

Kg

13.000

13.000

12.000

13.000

13.000

12.000

12.000

 

7

Khoai moân

Kg

8.000

6.000

8.000

15.700

10.000

15.000

15.000

 

8

Tinh boät saén

Kg

10.000

14.000

10.000

13.000

-

12.300

12.000

 

9

Ngoâ haït

Kg

6.800

9.000

-

7.000

-

7.200

7.500

 

10

Saén cuû töôi

Kg

1.300

3.000

2.000

1.400

1.500

-

-

 

IV. Thöïc phaåm

 

 

1

Thòt lôïn hôi

Kg

38.000

40.000

40.000

44.000

37.000

42.000

41.000

 

2

Lôïn söõa

Kg

-

-

 

 

50.700

53.000

60.000

 

3

Thòt moâng

Kg

80.000

90.000

80.000

83.000

83.700

79.300

80.000

 

4

Thòt ba chæ

Kg

80.000

85.000

75.000

77.000

78.700

73.000

75.000

 

5

Thòt boø loaïi 1

Kg

180.000

200.000

190.000

195.000

203.300

203.000

215.000

 

6

Thòt boø loaïi 2

Kg

-

180.000

170.000

185.000

183.300

180.000

195.000

 

7

Thòt boø loaïi 3

Kg

-

170.000

150.000

175.000

163.300

160.000

175.000

 

8

Thòt deâ hôi

Kg

80.000

-

 

 

96.000

-

-

 

9

Thòt thoû hôi

Kg

70.000

-

 

93.000

-

-

-

 

10

Thòt gaø hôi ÑP

Kg

120.000

130.000

110.000

134.000

140.000

130.000

120.000

 

11

Thòt gaø CN

Kg

-

65.000

60.000

67.000

65.000

75.000

65.000

 

12

Thòt vòt hôi

Kg

45.000

53.000

42.000

49.000

44.000

44.600

50.000

 

13

Thòt ngan hôi

Kg

60.000

65.000 hoàn thiện cuốn kỷ yếu “Khuyến nông Việt Nam – 20 năm một chặng đường”, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị các đơn vị cung cấp thêm một số thông tin sau trước ngày 13/12/2012:

-         Quá trình thành lập Trung tâm (Ngày tháng và  Quyết định thành lập qua các lần đổi tên).

-         Tổng số cán bộ khuyến nông của tỉnh (bao gồm cấp tỉnh + cấp huyện/thành phố + cấp xã):

-         Tổng số cán bộ (bao gồm cấp tỉnh + cấp huyện/thành phố + cấp xã)có trình độ từ cao đẳng trở lên: 

Trân trọng cảm ơn.

BBT-TTKNQG

 

.000

50.000

68.700

-

45.600

50.000

 

14

Caù Loùc

Kg

70.000

80.000

85.000

93.000

100.000

83.300

90.000

 

15

Caù Traém coû

Kg

-

50.000

50.000

48.000

70.000

41.600

70.000

 

16

Caù Cheùp

Kg

-

48.000

50.000

48.000

50.000

61.300

55.000

 

17

Caù Roâ phi

Kg

30.000

33.000

30.000

43.000

43.300

44.300

30.000

 

18

Caù Meø

Kg

-

30.000

30.000

38.000

40.000

34.300

40.000

 

19

Caù ngöø

kg

-

40.000

 

63.000

66.700

61.600

65.000

 

20

Caù nuïc

Kg

-

30.000

35.000

 

41.700

48.000

-

 

 

21

Toâm (suù 40con/kg)

Kg

190.000

180.000

180.000

 

-

170.000

180.000

 

 

22

Toâm (theû 100con/kg)

Kg

-

100.000

 

150.000

121.700

101.000

120.000

 

 

23

Cua

 

250.000

220.000

 

250.000

-

-

250.000

 

 

24

Möïc oáng

Kg

-

180.000

 

-

-

170.000

170.000

 

 

25

Caù khoâ

Kg

-

66.000

 

76.700

80.000

60.000

60.000

 

 

26

Tröùng Gaø

quaû

3.000

2.500

3.000

2.700

3.500

4.000

4.000

 

 

27

Tröùng Vòt

quaû

3.000

3.000

3.000

3.300

3.300

3.500

3.500

 

 

28

Ñaäu ñoû

Kg

-

26.000

25.000

33.000

40.000

28.000

25.000

 

 

29

Ñaäu ñen

Kg

-

28.000

28.000

44.000

40.000

30.000

27.000

 

 

30

Ñaäu xanh boùc voû

Kg

40.000

30.000

42.000

44.000

45.000

31.000

41.000

 

 

31

Ñaäu xanh ng haït

Kg

30.000

22.000

35.000

28.000

42.000

25.000

25.000

 

 

V. Rau quaû

 

 

1

Rau caûi

Kg

8.000

9.000

8.000

10.000

10.300

5.000

8.500

 

 

2

Rau muoáng

Kg

8.000

12.000

6.000

7.000

10.000

5.000

-

 

 

3

Baàu bí

Kg

8.000

9.000

7.500

10.000

10.000

8.000

12.000

 

 

4

Muôùp ñaéng

Kg

-

24.500

22.000

23.000

27.300

18.000

20.000

 

 

5

Cam

Kg

25.000

27.000

-

25.000

33.300

27.000

25.000

 

 

6

Chanh

Kg

15.000

16.000

-

18.000

16.000

18.000

15.000

 

 

7

Böôûi

Kg

-

19.000

-

-

19.300

-

-

 

 

8

Döa haáu

Kg

10.000

13.000

-

-

10.000

-

-

 

 

9

Nhaõn

kg

-

-

-

-

-

-

-

 

 

VI. Gioáng con nuoâi

 

 

1

Lôïn lai F1

Kg

-

-

50.000

55.000

-

58.000

-

 

 

2

Lôïn Moùng Caùi (naùi)

Kg

-

-

65.000

65.000

-

72.000

-

 

 

3

Boø vaøng ÑP