Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Thông tin thị trường

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 5
Ngày tạo: 07/06/2012   Lượt xem: 1094

 

TT

Maët haøng

Ñ

V

T

Caùc chôï trong tænh Quaûng Trò

 

Hoà Xaù
V.Linh

TP

Ñ. Haø

Chôï Caàu

Gio Linh

Chôï Phieân Cam Loä

Khe Sanh
H. Hoùa

Dieân Sanh Haûi Laêng

TX

Quaûng Trò

 
 

I. Caây Coâng nghieäp daøi ngaøy

 

1

Caø pheâ töôi

Kg

-

-

-

-

-

-

-

 

2

Haït tieâu ñen

Kg

142.000

140.000

150.000

150.000

145.000

145.000

-

 

3

Muû cao su

Kg

-

-

-

21.000

-

-

-

 

II. Caây Coâng nghieäp ngaén ngaøy

 

1

Laïc nhaân

Kg

-

30.000

45.000

40.000

49.600

40.000

40.000

 

2

Laïc voû

Kg

22.000

20.000

-

-

25.000

-

24.000

 

3

ôùt quûa töôi

Kg

20.000

18.000

20.000

20.000

22.500

-

20.000

 

4

ôùt khoâ

Kg

52.000

50.000

55.000

67.000

68.300

55.000

40.000

 

5

Vöøng (meø)

Kg

-

36.500

-

40.000

-

42.300

40.000

 

III. Luông thöïc

 

1

Luùa thöôøng

Kg

6.000

7.000

7.000

7.000

7.000

5.600

6.500

 

2

Gaïo thöôøng

Kg

10.000

10.000

10.000

9.300

12.500

8.300

10.000

 

3

Gaïo ngon

Kg

14.000

13.000

13.000

13.000

17.600

14.300

14.000

 

4

Gaïo neáp

Kg

-

18.000

20.000

18.300

22.000

15.000

20.000

 

5

Khoai lang

Kg

6.000

6.000

7.000

8.700

8.900

8.000

6.000

 

6

Khoai moân

Kg

5.000

5.000

7.600

8.700

11.000

7.600

8.000

 

7

Tinh boät saén

Kg

10.000

15.000

10.000

10.000

15.000

12.100

14.000

 

8

Ngoâ haït

Kg

6.800

-

-

6.000

-

-

7.000

 

9

Saén cuû töôi

Kg

-

2000

1.200

1.000

1.000

-

1.400

 

IV. Thöïc phaåm

 

1

Thòt lôïn hôi

Kg

42.000

41.000

41.000

45.000

40.000

43.300

43.000

 

2

Lôïn söõa

Kg

-

-

-

-

100.000

83.300

70.000

 

3

Thòt moâng

Kg

78.000

80.000

85.000

87.000

100.000

85.000

85.000

 

4

Thòt ba chæ

Kg

75.000

75.000

80.000

83.000

90.000

80.000

80.000

 

5

Thòt boø loaïi 1

Kg

160.000

170.000

170.000

190.000

200.000

200.000

190.000

 

6

Thòt boø loaïi 2

Kg

140.000

140.000

150.000

170.000

190.000

180.000

180.000

 

7

Thòt boø loaïi 3

Kg

120.000

120.000

126.000

150.000

150.000

160.000

160.000

 

8

Thòt deâ hôi

Kg

80.000

-

-

-

-

-

-

 

9

Thòt thoû hôi

Kg

70.000

-

-

85.000

-

-

-

 

10

Thòt gaø hôi ÑP

Kg

100.000

120.000

120.000

120.000

148.300

120.000

100.000

 

11

Thòt gaø CN

Kg

50.000

60.000

60.000

90.000

75.000

70.000

45.000

 

12

Thòt vòt hôi

Kg

45.000

50.000

45.000

50.000

50.000

45.000

40.000

 

13

Thòt ngan hôi

Kg

70.000

65.000

-

60.000

61.700

57.300

-

 

14

Caù Loùc

Kg

70.000

70.000

88.000

70.000

130.000

100.000

80.000

 

15

Caù Traém coû

Kg

-

42.000

47.000

60.000

75.000

50.000

40.000

 

16

Caù Cheùp

Kg

-

35.000

47.000

60.000

50.000

60.000

40.000

 

17

Caù Roâ phi

Kg

30.000

30.000

35.000

50.000

45.000

32.300

25.000

 

18

Caù Meø

Kg

-

28.000

30.000

40.000

40.000

37.300

26.000

 

19

Caù ngöø

kg

60.000

35.000

40.000

50.000

70.000

60.000

50.000

 

20

Caù nuïc

Kg

20.000

30.000

30.000

40.000

50.000

48.600

30.000

 

21

Toâm (suù)

Kg

180.000

173.000

-

-

-

90.000

100.000

 

22

Toâm (theû)

Kg

-

-

 

150.000

150.000

140.000

140.000

 

23

Cua

kg

-

170.000

 

200.000

-

-

240.000

 

24

Möïc

Kg

-

156.000

 

120.000

158.300

120.300

165.000

 

25

Caù khoâ

Kg

70.000

45.000

 

70.000

-

60.000

40.000

 

26

Tröùng Gaø

quaû

3.500

3.000

3.000

3.200

3.500

3.500

3.500

 

27

Tröùng Vòt

quaû

3.000

3.000

3.000

2.600

3.400

3.000

3.000

 

28

Ñaäu ñoû

Kg

-

20.000

30.000

20.000

40.000

25.000

24.000

 

29

Ñaäu ñen

Kg

-

25.000

27.000

25.000

40.000

28.000

26.000

 

30

Ñaäu xanh boùc voû

Kg

-

41.000

45.000

30.000

45.000

31.000

42.000

 

31

Ñaäu xanh ng haït

Kg

30.000

35.000

39.000

20.000

42.000

23.000

30.000

 

V. Rau quaû

 

1

Rau caûi

Kg

7.000

6.000

8.000

7.000

11.300

6.000

10.000

 

2

Rau muoáng

Kg

5.000

6.000

-

10.000

6.000

6.300

8.000

 

3

Baàu bí

Kg

8.000

5.000

7.000

8.000

11.500

8.000

6.000

 

4

Muôùp ñaéng

Kg

-

11.000

15.000

14.000

14.000

12.000

12.000

 

5

Cam

Kg

25.000

30.000

32.000

32.000

30.000

27.000

28.000

 

6

Chanh

Kg

35.000

31.000

22.000

40.000

24.000

30.000

30.000

 

7

Böôûi

Kg

-

17.000

-

-

20.000

-

-

 

8

Döa haáu

Kg

7.000

10.000

-

7.000

10.000

-

8.000

 

9

Nhaõn

kg

-

30.000

-

-

35.000

-

-

 

VI. Gioáng con nuoâi

 

1

Lôïn lai F1

Kg

95.000

-

88.000

87.000

-

74.300

-

 

2

Lôïn Moùng Caùi (naùi)

Kg

-

-

103.000

167.000

-

132.300

-

 

3

Boø vaøng ÑP

Kg

100.000

-

-

-

-

-

-

 

VII. Caùc loaïi boät nguyeân lieäu

 

1

Taám

Kg

-

7.000

8.000

7.700

6.700

7.500

6.500

 

2

Caùm

Kg

6.500

6.000

6.000

6.300

5.200

6.000

5.000

 

3

Saén khoâ