Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Thông tin thị trường

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 4
Ngày tạo: 24/05/2012   Lượt xem: 1154

 

TT

Maët haøng

Ñ

V

T

Caùc chôï trong tænh Quaûng Trò

 

Hoà Xaù
V.Linh

TP

Ñ. Haø

Chôï Caàu

Gio Linh

Chôï Phieân Cam Loä

Khe Sanh
H. Hoùa

Dieân Sanh Haûi Laêng

TX

Quaûng Trò

 
 

I. Caây Coâng nghieäp daøi ngaøy

 

1

Caø pheâ töôi

Kg

-

-

-

-

-

-

-

 

2

Haït tieâu ñen

Kg

140.000

150.000

157.000

160.000

145.000

148.300

-

 

3

Muû cao su

Kg

-

-

-

-

-

-

-

 

II. Caây Coâng nghieäp ngaén ngaøy

 

1

Laïc nhaân

Kg

-

30.000

44.000

40.000

49.600

40.000

42.000

 

2

Laïc voû

Kg

-

20.000

 

 

25.000

-

26.000

 

3

ÔÙt quûa töôi

Kg

35.000

17.000

22.000

24.000

32.500

12.600

15.000

 

4

ÔÙt khoâ

Kg

52.000

55.000

64.000

70.000

68.300

73.300

40.000

 

5

Vöøng (meø)

Kg

-

26.500

 

50.000

-

46.600

40.000

 

III. Luông thöïc

 

1

Luùa thöôøng

Kg

5.800

7.000

7.000

6.000

8.000

5.800

7.500

 

2

Gaïo thöôøng

Kg

11.000

12.000

10.000

10.000

12.500

9.000

11.000

 

3

Gaïo ngon

Kg

15.000

15.000

13.000

12.000

17.600

11.000

16.000

 

4

Gaïo neáp

Kg

-

20.000

20.000

11.000

22.000

15.000

21.000

 

5

Khoai lang

Kg

7.000

6.000

7.000

13.000

8.900

8.600

8.000

 

6

Khoai moân

Kg

4.000

5.000

7.600

13.000

11.000

8.000

10.000

 

7

Tinh boät saén

Kg

10.000

15.000

7.200

10.000

15.000

13.000

14.000

 

8

Ngoâ haït

Kg

6.500

-

 

6.000

-

-

7.000

 

9

Saén cuû töôi

Kg

900

3.000

1.200

1.000

1.200

-

1.400

 

IV. Thöïc phaåm

 

1

Thòt lôïn hôi

Kg

42.000

44.000

42.000

45.000

45.000

45.600

45.000

 

2

Lôïn söõa

Kg

-

-

 

 

100.000

103.300

75.000

 

3

Thòt moâng

Kg

80.000

90.000

83.000

88.000

100.000

85.000

85.000

 

4

Thòt ba chæ

Kg

75.000

85.000

76.000

83.000

90.000

80.000

80.000

 

5

Thòt boø loaïi 1

Kg

170.000

170.000

170.000

190.000

190.000

196.600

190.000

 

6

Thòt boø loaïi 2

Kg

140.000

140.000

150.000

170.000

170.000

176.600

180.000

 

7

Thòt boø loaïi 3

Kg

120.000

113.000

120.000

150.000

133.300

166.600

160.000

 

8

Thòt deâ hôi

Kg

80.000

-

 

 

-

-

-

 

9

Thòt thoû hôi

Kg

70.000

-

 

85.000

-

-

-

 

10

Thòt gaø hôi ÑP

Kg

100.000

120.000

120.000

110.000

148.300

126.600

120.000

 

11

Thòt gaø CN

Kg

50.000

60.000

60.000

90.000

75.000

70.000

60.000

 

12

Thòt vòt hôi

Kg

40.000

60.000

45.000

50.000

50.000

45.000

60.000

 

13

Thòt ngan hôi

Kg

70.000

68.000

 

60.000

61.700

53.300

60.000

 

14

Caù Loùc

Kg

80.000

80.000

87.000

70.000

130.000

97.600

90.000

 

15

Caù Traém coû

Kg

-

30.000

47.000

53.000

75.000

50.000

50.000

 

16

Caù Cheùp

Kg

-

25.000

48.000

53.000

50.000

60.000

50.000

 

17

Caù Roâ phi

Kg

30.000

30.000

33.000

48.000

45.000

30.600

30.000

 

18

Caù Meø

Kg

-

25.000

33.000

40.000

40.000

30.000

25.000

 

19

Caù ngöø

kg

55.000

30.000

40.000

50.000

70.000

60.000

50.000

 

20

Caù nuïc

Kg

30.000

25.000

30.000

38.000

50.000

41.600

40.000

 

21

Toâm (suù)

Kg

-

-

 

 

-

95.000

130.000

 

22

Toâm (theû)

Kg

-

150.000

 

150.000

150.000

150.000

130.000

 

23

Cua

kg

200.000

170.000

 

200.000

-

-

250.000

 

24

Möïc

Kg

-

150.000

 

120.000

158.300

106.600

150.000

 

25

Caù khoâ

Kg

75.000

45.000

 

70.000

-

60.000

40.000

 

26

Tröùng Gaø

quaû

3.500

2.700

3.000

3.000

3.500

4.000

3.500

 

27

Tröùng Vòt

quaû

3.000

3.000

3.000

2.500

3.400

3.000

3.000

 

28

Ñaäu ñoû

Kg

-

20.000

30.000

20.000

40.000

25.000

24.000

 

29

Ñaäu ñen

Kg

-

25.000

28.000

25.000

40.000

28.000

26.000

 

30

Ñaäu xanh boùc voû

Kg

-

41.000

45.000

30.000

45.000

31.000

42.000

 

31

Ñaäu xanh ng haït

Kg

30.000

35.000

38.000

20.000

42.000

23.000

30.000

 

V. Rau quaû

 

1

Rau caûi

Kg

8.000

5.000

8.000

7.000

11.300

6.000

10.000

 

2

Rau muoáng

Kg

6.000

7.000

9.000

14.000

13.700

8.000

10.000

 

3

Baàu bí

Kg

8.000

5.000

6.500

9.000

11.500

8.000

8.000

 

4

Muôùp ñaéng

Kg

18.000

10.000

16.000

21.500

26.700

12.300

10.000

 

5

Cam

Kg

20.000

25.000

30.000

35.000

27.700

25.600

30.000

 

6

Chanh

Kg

15.000

40.000

19.000

33.000

24.000

29.300

45.000

 

7

Böôûi

Kg

10.000

13.000

 

 

12.300

-

-

 

8

Döa haáu

Kg

8.000

8.000

 

5.000

10.700

-

6.000

 

9

Nhaõn

kg

-

-

 

 

-

-

-

 

VI. Gioáng con nuoâi

 

1

Lôïn lai F1

Kg

95.000

-

86.000

110.000

-

90.000

-

 

2

Lôïn Moùng Caùi (naùi)

Kg

100.000

-

100.000

170.000

-

150.000

-

 

3

Boø vaøng ÑP

Kg

95.000

-

-

-

-

-

-

 

VII. Caùc loaïi boät nguyeân lieäu

 

1

Taám

Kg

7.000

7.000

8.000

8.000

6.700

7.600

7.000

 

2

Caùm

Kg

6.500

6.000

6.000

6.500

5.200

6.100

6.000

 

3

Saén khoâ

Kg

4.000

-

 

5.000

3.000

5.000

5.000

 

4

Boät ngoâ

Kg

-

-

 

7.500

-

8.000

7.000

 

5

Boät caù

Kg

7.000

-

 

12.000

-

55.600

50.000

 

VIII. Phaân boùn

 

1

Ñaïm ureâ Phuù Myõ

Kg

11.000

-

11.000

10.000

11.000

10.500

11.000

 

2

Ñaïm ureâ TQ

Kg

10.500

-

10.000

 

10.500

10.100

10.500