Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Thông tin thị trường

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 3
Ngày tạo: 24/05/2012   Lượt xem: 958

 

TT

Maët haøng

Ñ

V

T

Caùc chôï trong tænh Quaûng Trò

 

Hoà Xaù
V.Linh

TP

Ñ. Haø

Chôï Caàu

Gio Linh

Chôï Phieân Cam Loä

Khe Sanh
H. Hoùa

Dieân Sanh Haûi Laêng

TX

Quaûng Trò

 
 

I. Caây Coâng nghieäp daøi ngaøy

 

1

Caø pheâ töôi

Kg

-

-

-

-

-

-

-

 

2

Haït tieâu ñen

Kg

140.000

150.000

155.000

160.000

145.000

148.300

-

 

3

Muû cao su

Kg

-

-

-

-

-

-

-

 

II. Caây Coâng nghieäp ngaén ngaøy

 

1

Laïc nhaân

Kg

45.000

30.000

43.500

40.000

49.600

40.300

41.000

 

2

Laïc voû

Kg

-

20.000

26.000

 

25.000

-

27.000

 

3

ÔÙt quûa töôi

Kg

30.000

25.000

31.000

32.000

32.500

43.000

30.000

 

4

ÔÙt khoâ

Kg

-

55.000

65.000

63.000

68.300

80.000

51.000

 

5

Vöøng (meø)

Kg

-

26.500

 

50.000

-

52.000

39.000

 

III. Luông thöïc

 

1

Luùa thöôøng

Kg

6.000

7.500

7.000

6.000

8.000

6.200

7.500

 

2

Gaïo thöôøng

Kg

10.000

12.000

10.000

10.000

12.500

10.000

11.000

 

3

Gaïo ngon

Kg

13.000

15.000

13.000

11.700

17.600

13.000

15.000

 

4

Gaïo neáp

Kg

18.000

20.000

20.000

11.700

22.000

15.000

20.000

 

5

Khoai lang

Kg

7.000

6.000

7.000

14.000

8.900

8.000

12.000

 

6

Khoai moân

Kg

-

6.000

8.500

14.000

11.000

10.000

11.500

 

7

Tinh boät saén

Kg

12.000

15.000

7.000

10.000

15.000

13.000

15.000

 

8

Ngoâ haït

Kg

6.500

-

 

 

-

-

7.000

 

9

Saén cuû töôi

Kg

900

3.500

1.000

1.000

1.200

-

1.500

 

IV. Thöïc phaåm

 

1

Thòt lôïn hôi

Kg

45.000

-

44.000

46.000

45.000

44.300

45.000

 

2

Lôïn söõa

Kg

-

-

 

 

100.000

133.300

76.000

 

3

Thòt moâng

Kg

85.000

90.000

87.500

90.000

100.000

91.600

86.000

 

4

Thòt ba chæ

Kg

80.000

85.000

83.000

85.000

90.000

80.000

81.000

 

5

Thòt boø loaïi 1

Kg

180.000

180.000

170.000

190.000

190.000

183.300

197.000

 

6

Thòt boø loaïi 2

Kg

150.000

150.000

150.000

175.000

170.000

160.000

182.000

 

7

Thòt boø loaïi 3

Kg

120.000

130.000

130.000

157.000

133.300

140.000

152.000

 

8

Thòt deâ hôi

Kg

80.000

-

 

 

-

-

-

 

9

Thòt thoû hôi

Kg

65.000

-

 

85.000

-

-

-

 

10

Thòt gaø hôi ÑP

Kg

100.000

120.000

123.000

140.000

148.300

153.300

137.000

 

11

Thòt gaø CN

Kg

50.000

60.000

57.000

90.000

75.000

70.000

68.000

 

12

Thòt vòt hôi

Kg

45.000

60.000

47.000

47.000

50.000

41.600

58.000

 

13

Thòt ngan hôi

Kg

-

65.000

 

57.000

61.700

50.000

59.000

 

14

Caù Loùc

Kg

80.000

90.000

85.000

73.000

130.000

94.300

82.000

 

15

Caù Traém coû

Kg

-

35.000

50.000

60.000

75.000

50.000

51.000

 

16

Caù Cheùp

Kg

-

30.000

52.000

62.000

50.000

65.000

51.000

 

17

Caù Roâ phi

Kg

35.000

30.000

33.000

48.000

45.000

40.000

35.000

 

18

Caù Meø

Kg

-

25.000

31.000

38.000

40.000

30.000

26.000

 

19

Caù ngöø

kg

50.000

30.000

45.000

50.000

70.000

53.300

60.000

 

20

Caù nuïc

Kg

-

25.000

37.000

42.000

50.000

70.000

50.000

 

21

Toâm (suù)

Kg

-

-

170.000

220.000

-

150.000

148.000

 

22

Toâm (theû)

Kg

-

150.000

 

150.000

150.000

-

120.000

 

23

Cua

kg

200.000

170.000

 

200.000

-

-

287.000

 

24

Möïc

Kg

-

150.000

 

100.000

158.300

150.000

162.000

 

25

Caù khoâ

Kg

75.000

45.000

 

70.000

-

70.000

50.000

 

26

Tröùng Gaø

quaû

3.500

2.500

3.000

3.200

3.500

3.500

3.500

 

27

Tröùng Vòt

quaû

3.000

3.000

3.000

2.800

3.400

4.000

2.900

 

28

Ñaäu ñoû

Kg

-

20.000

31.000

26.000

40.000

25.000

24.000

 

29

Ñaäu ñen

Kg

-

25.000

29.000

28.000

40.000

28.000

26.000

 

30

Ñaäu xanh boùc voû

Kg

-

41.000

46.000

33.000

45.000

32.600

41.000

 

31

Ñaäu xanh ng haït

Kg

30.000

35.000

39.000

25.000

42.000

23.600

28.000

 

V. Rau quaû

 

1

Rau caûi

Kg

8.000

5.000

8.000

7.300

11.300

6.300

10.000

 

2

Rau muoáng

Kg

7.000

6.000

 

15.000

13.700

-

-

 

3

Baàu bí

Kg

8.000

5.000

7.500

10.000

11.500

10.000

11.000

 

4

Muôùp ñaéng

Kg

-

25.000

21.000

23.000

26.700

15.000

19.000

 

5

Cam

Kg

18.000

20.000

 

22.000

27.700

18.000

25.000

 

6

Chanh

Kg

15.000

26.000

22.000

24.000

24.000

21.300

15.000

 

7

Böôûi

Kg

10.000

15.000

 

 

12.300

-

-

 

8

Döa haáu

Kg

8.000

17.000

 

 

10.700

-

7.000

 

9

Nhaõn

kg

-

-

 

 

-

-

30.000

 

VI. Gioáng con nuoâi

 

1

Lôïn lai F1

Kg

-

-

92.000

120.000

-

96.600

-

 

2

Lôïn Moùng Caùi (naùi)

Kg

100.000

-

115.000

180.000

-

170.000

-

 

3

Boø vaøng ÑP

Kg

95.000

-

-

-

-

-

-

 

VII. Caùc loaïi boät nguyeân lieäu

 

1

Taám

Kg

7.500

7.000

8.500

7.300

6.700

8.000

7.000

 

2

Caùm

Kg

6.500

6.000

6.000

6.500

5.200

7.000

5.800

 

3

Saén khoâ

Kg

-

-

 

5.000

3.000

4.000

5.000

 

4

Boät ngoâ

Kg

-

-

 

7.500

-

8.000

8.000

 

5

Boät caù

Kg

7.500

-

 

12.000

-

60.000

53.000

 

VIII. Phaân boùn

 

1

Ñaïm ureâ Phuù Myõ

Kg

11.000

-

11.000

10.100

11.000

10.300

11.000

 

2

Ñaïm ureâ TQ

Kg

10.500

-

10.000

 

10.500

10.000

10.500

 

3

Laân Laâm Thao

Kg

4.000

-

3.700

3.400

3.600

3.500