Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Các thông tin khác

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở QUẢNG TRỊ KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP
Ngày tạo: 18/10/2011   Lượt xem: 1979

 Nhiều HTX là chổ dựa đáng tin cậy đối với hộ xã viên, không chỉ vì mục đích lợi nhuận mà mục tiêu cơ bản nhất là chất lượng của các dịch vụ phục vụ cho xã viên trong quá trình sản xuất để thực hiện được vai trò”Bà đỡ” cho kinh tế hộ phát triển....

 

       Sau gần 10 năm Nghị quyết 13 Hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng khoá IX về  “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” và Luật hợp tác xã năm 2003. Việc chuyển đổi, xây dựng mới HTX nông nghiệp và các hình thức kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực: đã tiến hành cũng cố, kiện toàn lại bộ máy quản lý, chuyển hướng hoạt động chủ yếu là cung cấp các loại hình dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp nhằm hỗ trợ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển. Đặc biệt trong 05 năm gần đây các HTXNN đã và đang phát triển theo mô hình sản xuất kinh doanh - dịch vụ tổng hợp. Chính các loại hình này đã và đang làm cho HTX có điều kiện vươn lên cạnh tranh hòa nhập với cơ chế thị trường. Nhiều HTX là chổ dựa đáng tin cậy đối với hộ xã viên, không chỉ vì mục đích lợi nhuận mà mục tiêu cơ bản nhất là chất lượng của các dịch vụ phục vụ cho xã viên trong quá trình sản xuất để thực hiện được vai trò”Bà đỡ” cho kinh tế hộ phát triển.... Tuy nhiên trên thực tế còn nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn trong quá trình chuyển đổi và xúc tiến thành lập mới các HTX nông nghiệp như:

       Thứ nhất: Nhận thức về HTX kiểu mới và Luật HTX của hầu hết cán bộ cơ sở và nông dân chưa thấu đáo và quán triệt chưa đầy đủ, mặt khác trên thực tế việc chuyển đổi và thành lập mới HTX còn mang nặng tính hình thức và thiếu những mô hình hoạt động có hiệu quả. Từ đó khi tham gia không thấy hết được nghĩa vụ và trách nhiệm của họ đối với HTX, phó mặc cho ban quản lý, thờ ơ trong mọi hoạt động, thậm chí quên mất mình là xã viên.

       Thứ hai: Vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật của HTX còn yếu kém đang là một trong những khó khăn lớn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của HTX trong quá trình chuyển đổi và xây dựng mới. Khảo sát ở các HTX xếp loại khá bình quân Vốn cố định chỉ có 530 triệu đồng/HTX, đặc biệt là nguồn lưu động ít bình quân 260 triệu đồng/HTX, lại đang bị chiếm dụng

       Thực tế  do vốn lưu động ít làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ gặp nhiều khó khăn. Tình trạng đó dẫn đến HTX không mở rộng được hoạt động dịch vụ, hiệu quả hoạt động thấp, khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ cho xã viên hạn chế. Hơn nữa, trong điều kiện mới khi HTX chuyển sang các hoạt động gắn với cơ chế thị trường, thực hiện liên kết, hợp tác liên doanh với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác... rất khó khăn.

       Đối với tài sản cố định sau khi được đánh giá lại từ HTX cũ chuyển sang  HTX mới, chủ yếu là công trình thuỷ nông, công trình điện, hệ thống máy móc cũ lạc hậu... đã xuống cấp nghiêm trọng.

        Thứ ba: Trình độ cán bộ quản lý HTX nông nghiệp còn bất cập so với cơ chế quản lý mới.

       Sau chuyển đổi, bộ máy quản lý HTX đã được tinh giảm gọn nhẹ hơn, nhưng nhìn chung đội ngũ cán bộ quản lý hầu hết hoạt động theo kinh nghiệm thực tế, không được đào tạo cơ bản, ít được bồi dưỡng tập huấn. Toàn tỉnh hiện nay có 294 HTX NN đang hoạt động cho thấy cán bộ có trình độ đại học chiếm 3,5%, trung cấp chiếm 25,5%, còn 71% là sơ cấp và chưa qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Mặt khác năng lực nắm bắt thông tin về thị trường, sự nhạy cảm linh hoạt để đáp ứng trước những yêu cầu đa dạng phức tạp của cơ chế thị trường còn  nhiều hạn chế. Một đặc điểm khác của đội ngũ cán bộ quản lý HTX nông nghiệp là thường xuyên thay đổi và vì vậy họ không yên tâm công tác. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ quản lý ở các HTX luôn ở trong tình trạng thiếu cán bộ có năng lực và kinh nghiệm trong công tác quản lý.

       Thứ tư: Về công tác quản lý và giúp đỡ của Nhà nước đối với kinh tế HTX.

     Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách (đặc biệt có Luật HTX) tạo hành lang pháp lý cho HTX chuyển đổi, xây dựng mới, thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh-dịch vụ. Nhưng trên thực tế, sự tác động của các chủ trương, chính sách đó còn chậm đến các cơ sở. Nhiều chính sách đã được ban hành nhưng đến nay các HTX nông nghiệp chưa được hưởng lợi từ những chính sách đó như: chính sách nộp bảo hiểm xã hội, ytế cho cán bộ, xã viên HTX, chính sách vay vốn tín dụng ở các ngân hàng thương mại, ứng dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trụ sở HTX, việc chuyển giao khoa học công nghệ vào SX NN ...còn nhiều bất cập.

      Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp và các hình thức kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2011-2015, cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

     Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật HTX, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác và HTX. Giới thiệu và tổ chức tham quan các mô hình kinh tế hợp tác và HTX kiểu mới ở địa phương là nội dung có ý nghĩa và tác dụng rất lớn trong giai đoạn hiện nay vì qua một thời gian dài tồn tại mô hình HTX kiểu cũ đã gây ra không ít những mặc cảm, tâm lý thiếu tin tưởng của đông đảo hộ xã viên.

      Hai là: Tâp trung phân loại, xử lý các tồn đọng của các HTX cũ, để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ  các HTX tiếp tục chuyển đổi có hiệu quả. Đối với các HTX yếu kém không có khả năng chuyển đổi nên giải thể, để thành lập mới các hình thức kinh tế hợp tác đa dạng, phù hợp với diều kiện thực tế của từng loại hình sản xuấ kinh doanh và từng vùng miền. Đồng thời tiến hành tổng kết đánh giá các mô hình HTX nông nghiệp SXKD có hiệu quả để phổ biến nhân ra diện rộng

        Ba là: Xây dựng chính sách, cơ chế hỗ trợ kinh tế hợp tác và HTX phát triển: Cần bổ sung, ban hành thêm một số chính sách và thực hiện một số giải pháp mang tính hỗ trợ về kinh tế, để khuyến khích, tạo thuận lợi cho kinh tế hợp tác và HTX phát triển như: Có chính sách giao đất hoặc cho thuê ưu đãi đối với HTX, để tạo điều kiện cho HTX mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; Tạo điều kiện thuận lợi cho HTX vay vốn thông qua việc lập quỹ bảo lãnh tín dụng, cho phép HTX được làm chức năng tín dụng nội bộ để HTX thuận lợi trong việc huy động vốn tại chỗ cho sản xuất kinh doanh; Có chính sách chuyển giao các tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ mới cho HTX; Hoàn thiện phương án truy nộp và đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ, xã viên nhằm động viên, khuyến khích kịp thời cho đội ngũ cán bộ HTX và các chính sách liên quan đến Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX nông nghiệp và đào tạo nghề cho nông dân...

        Năm là: Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng các cấp: Trong những năm tiếp theo cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với kinh tế tập thể, tăng cường tuyên truyền vận động để kinh tế hợp tác và HTX đổi mới mạnh mẽ các nội dung hoạt động, kịp thời nhân rộng các HTX kiểu mới, các nhân tố điển hình, HTX khá, giỏi... , xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cấp uỷ đảng.

       Hàng tháng, quý các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp cần tiến hành kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với kinh tế tập thể theo đúng tinh thần của Nghị quyết 13/TW5- khoá IX.

       Sáu là: Huy động mọi nguồn lực để phát triển khu vực kinh tế tập thể:  HTX cần tranh thủ mọi sự hỗ trợ của các tổ chức, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác. Tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ hiện đại vào sản xuất, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước.

      Ưu tiên nguồn lực của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phát triển kinh tế tập thể mà nồng cốt là hợp tác xã nông nghiệp theo tinh thần của nghị quyết 26/NQ-TW về nông nghiệp-nông dân-nông thôn.

     Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp trên, chắc chắn sự nghiệp “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” trên địa bàn tỉnh sẽ gặt hái thành công tốt đẹp trong giai đoạn 2011-2015./.

Hoàng Đức Dưỡng – Chi cục Phát triển nông thôn


Các tin khác:
 • TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2020 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • KHUYẾN NÔNG TRONG THỜI ĐẠI NÔNG NGHIỆP 4.0 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 Ý THỨC CỦA MỖI NGƯỜI LÀ SỨC MẠNH ĐỂ CHIẾN THẮNG -9/7/2020 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN DUY TU, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -8/5/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -7/13/2020 12:00:00 AM
 • CHUYÊN MỤC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CUỘC SỐNG XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI KHUYẾN NÔNG VIÊN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ -7/13/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020 -7/13/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VIỆC KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -6/17/2020 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN -6/17/2020 12:00:00 AM
 • LỰA CHỌN THỰC PHẨM GIÀU VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT -4/6/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA KHUYẾN NÔNG TRONG XÂY DỰNG NTM -4/6/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VỀ CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/9/2020 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU, KÈ CHỐNG SẠT LỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH -1/9/2020 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT TƯỚI, TIÊU KHOA HỌC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019-2020 -1/2/2020 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN THU GOM BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • DẤU ẤN 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở QUẢNG TRỊ -12/6/2019 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ 74 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -8/28/2019 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2019 -4/4/2019 12:00:00 AM
 • QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI - GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ CHO SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN QUẢNG TRỊ -4/4/2019 12:00:00 AM
 • NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA NÔNG DÂN QUẢNG TRỊ TRONG THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ 4.0 ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2019 12:00:00 AM
 • TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATTP LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018 -1/8/2019 12:00:00 AM
 • MỞ HƯỚNG LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ THEO CÔNG NGHỆ KHÉP KÍN -11/12/2018 12:00:00 AM
 • TỔNG CỤC THỦY LỢI KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI -10/16/2018 12:00:00 AM
 • CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG CÓ KẾT QUẢ TỐT HƠN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG GẮN VỚI MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -7/25/2018 12:00:00 AM
 • ỐC BƯƠU VÀNG LOÀI DỊCH HẠI TRỞ THÀNH NGUỒN THU NHẬP CHO NÔNG DÂN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SINH KẾ GIẢM NGHÈO Ở 2 HUYỆN ĐAKRÔNG VÀ HƯỚNG HÓA -5/29/2018 12:00:00 AM
 • TÁC HẠI CỦA SỬ DỤNG HÀN THE TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ CÁCH NHẬN BIẾT -2/7/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -2/7/2018 12:00:00 AM
 • HUYỆN VĨNH LINH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/7/2018 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH HƠN NỮA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/4/2017 12:00:00 AM
 • CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN – GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN -11/10/2017 12:00:00 AM
 • CÒNG GIÓ! -9/1/2017 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN CÓ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG HIỆN NAY -7/3/2017 12:00:00 AM
 • CÁCH GIỬ CHO HOA TƯƠI LÂU VÀ TƯỚI NƯỚC BÓN PHÂN CHO HOA CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU -1/16/2017 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT MĂNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM -9/12/2016 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHẤT CẤM TRONG THỰC PHẨM -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TÌNH HÌNH ẠT LỠ BỜ SÔNG VÀ TIÊU THOÁT LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HỒ, ĐẬP THỦY LỢI NHỎ DO ĐỊA PHƯƠNG PHỤ TRÁCH -4/4/2016 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP NĂM 2014 -3/14/2014 12:00:00 AM
 • KINH TẾ HỢP TÁC VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI MỘT NĂM NHÌN LẠI -3/14/2014 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ: THÀNH LẬP NHÓM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG -1/13/2014 12:00:00 AM
 • Ngành Nông nghiệp và PTNT qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Toàn Ngành cùng chung sức xây dựng nông thôn mới” -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Pha chế và sử dụng dung dịch Boóc-đô trong Nông nghiệp -12/4/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG XÂY DỰNG NTM Ở XÃ TAM AN, TỈNH QUẢNG NAM -9/6/2013 12:00:00 AM
 • VĨNH THẠCH VỚI MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG -8/27/2013 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT PHẢI ĐỒNG BỘ VÀ PHÙ HỢP -7/19/2013 12:00:00 AM
 • XÍ NGHIỆP THỦY NÔNG GIO CAM HÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TƯỚI TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2013 -8/21/2013 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CHỦ ĐỌNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ & PTNT QUA 2 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "TOÀN NGÀNH CÙNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀI ĐẠI SỨ PHẦN LAN VÀ PHU NHÂN THĂM DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TUỔI TRẺ TRUNG TÂM KN-KN QUẢNG TRỊ ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, XUNG KÍCH CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/16/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC (Bể Biogas) -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN TRÊN WEBSITE XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -10/9/2012 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA -8/15/2012 12:00:00 AM
 • ĐÔNG THANH HỢP TÁC XÃ ĐIỄN HÌNH TIÊN TIẾN -6/7/2012 12:00:00 AM
 • GIO AN VỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN, NGƯ DÂN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THIẾT LẬP KHU BẢO TỒN BIỂN -3/12/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -3/12/2012 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN -2/10/2012 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2011 -2/10/2012 12:00:00 AM
 • TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/10/2012 12:00:00 AM
 • NĂM NHUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI TIẾT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2012 12:00:00 AM
 • BẢN TIN NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ - BẠN CỦA NHÀ NÔNG -1/31/2012 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/31/2012 12:00:00 AM
 • CẢI TẠO ĐẤT NÔNG NGHIỆP BẠC MÀU -12/22/2011 12:00:00 AM
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN -12/22/2011 12:00:00 AM
 • CẦN PHÁT HUY SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/6/2011 12:00:00 AM
 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở QUẢNG TRỊ KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP -10/18/2011 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN & PTNT QUẢNG TRỊ: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA -10/18/2011 12:00:00 AM
 • HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG THU GOM RÁC THẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ NÓI KHÔNG VỚI TÚI NILON! -11/2/2011 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BẮT ĐẦU TỪ NHẬN THỨC -10/17/2011 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HTX LÂM CAO -10/17/2011 12:00:00 AM
 • BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG CÁT VEN BIỂN QUẢNG TRỊ -10/18/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 4456