Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Thuỷ sản

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN THỰC HIỆN TỰ CHỦ HOÀN TOÀN THEO LỘ TRÌNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Ngày tạo: 05/05/2020   Lượt xem: 425

            Ngày 28 tháng 02 năm 2020, Trung tâm Giống thủy sản đã tiến hành Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị tiến đến tự chủ hoàn toàn và phát triển bền vững.”

            Chủ đề Đại hội khẳng định hướng đi xuyên suốt trọng tâm của đơn vị phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới cơ chế quản lý theo hướng trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với đường lối mở cửa, hội nhập trong tình hình mới. Đẩy mạnh tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập là hướng đi đột phá và cần phải quyết tâm thực hiện, giúp giảm số lượng biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, tăng cường tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong tuyển dụng cũng như đãi ngộ người lao động. Điều này đã được khẳng định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập với mục tiêu: Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015, cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính); Đến năm 2025 tiếp tục giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2021, chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị bảo đảm tự chủ tài chính); Đến năm 2030 giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2025.

     Để đạt được mục tiêu đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nói riêng. Tuy nhiên, khi thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; các đơn vị sự nghiệp công lập cũng gặp không ít những khó khăn, hạn chế nhất định. Trên cơ sở đó, Trung tâm Giống thủy sản đã tiến hành xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị giai đoạn 2019 - 2020, định hướng sau năm 2020. Phương án được xây dựng trên cơ sở phân tích điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại, đánh giá những khó khăn thuận lợi của đơn vị, đưa ra mục tiêu cần đạt được trong những năm tới và các giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu này. Đây sẽ là cơ sở định hướng hoạt động của đơn vị trong những năm đầu sau khi chuyển dần sang tự chủ hoàn toàn và khi đầy đủ điều kiện sẽ tiến tới cổ phần hóa theo chủ trương của cấp trên.

 

 

Trung tâm Giống thuỷ sản Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị, có chức năng nghiên cứu, khảo nghiệm, ứng dụng, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ về sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản; lưu giữ giống bố mẹ, ông bà, giống thuần chủng và giống đặc hữu tại địa phương; sản xuất một số đối tượng giống chủ lực theo kế hoạch được giao hàng năm; sản xuất và dịch vụ một phần con giống kinh tế cung ứng cho nhu cầu của nhân dân.

Phải nói rằng, Trung tâm có một số thuận lợi khi tiến đến tự chủ hoàn toàn, đó là: Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình, sự sâu sát của  lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT và cấp trên; Toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn có ý thức vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; Trung tâm có truyền thống 24 năm xây dựng và phát triển (1996 - 2020), đã hình thành uy tín và thương hiệu của đơn vị đối với bà con nuôi trồng thủy sản trong và ngoài tỉnh.

Trên cơ sở những dự báo, nhận định tình hình mới, căn cứ vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Trung tâm xây dựng mục tiêu và chiến lược phát triển giai đoạn 2019 - 2020, định hướng sau năm 2020 tiến đến tự chủ hoàn toàn và phát triển bền vững như sau:

- Xây dựng Trung tâm phát triển hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị, nhằm tăng khả năng cạnh tranh của đơn vị trong lĩnh vực thủy sản, đưa Trung tâm phát triển bền vững.

- Củng cố vị thế của Trung tâm tại địa bàn tỉnh Quảng Trị và tiến đến mở rộng địa bàn hoạt động sang các tỉnh bạn; liên doanh, liên kết với các Công ty hoạt động trong lĩnh vực thủy sản nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo con giống thủy sản có chất lượng cao, sạch bệnh cung cấp cho người nuôi; tận dụng một cách có hiệu quả cơ sở hạ tầng của đơn vị, nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

- Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo đơn vị có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc giỏi về chuyên môn và hiểu biết về kinh doanh.

- Giao khoán từng phần tiến đến giao khoán hoàn toàn cho các đơn vị trực thuộc, phấn đấu các đơn vị trực thuộc tự chủ hoàn toàn về tài chính gắn với lộ trình tự chủ của Trung tâm.

- Định hướng phát triển của Trung tâm dựa trên nguồn lực con người là khâu then chốt, quản trị là khâu trọng yếu và tranh thủ tối đa sự giúp đỡ quan tâm của cấp trên. Thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành từ Trung tâm đến các đơn vị trực thuộc một cách chất lượng, hiệu quả.

- Mục tiêu của Trung tâm sau năm 2020, đơn vị sẽ tự chủ hoàn toàn, trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025 khi nào đủ điều kiện Trung tâm sẽ đề nghị tiến hành cổ phần hóa theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Cơ chế tự chủ thực sự đã mang lại động lực, sức sống mới cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đòi hỏi phải có những chính sách đồng bộ của các cấp, các ngành để cùng tháo gỡ. Để thực hiện theo đúng lộ trình cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Trung tâm Giống thủy sản đề xuất một số giải pháp sau:

- Thứ nhất: Để bảo đảm hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài việc ban hành đầy đủ khung pháp lý về cơ chế tự chủ trong đó có tự chủ tài chính, chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần của Nghị quyết số 19/NQ-TW của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thứ hai: Đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá của các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung; đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện dịch vụ sự nghiệp công có lộ trình cụ thể.

- Thứ ba: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập đến đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Trung tâm Giống thủy sản Quảng Trị đang tiếp tục thực hiện theo đúng lộ trình tự chủ, phấn đấu từ năm 2021 sẽ tiến đến tự chủ hoàn toàn; đây là một bước chuyển tiếp đầy khó khăn và thách thức của đơn vị; đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đây cũng chính là hướng phấn đầu để đạt được mục tiêu phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hữu Vinh-  Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản


Các tin khác:
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ (Kết quả lấy mẫu Đợt 4 và Đợt 5) -11/19/2020 12:00:00 AM
 • TÁI CƠ CẤU NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN THÍCH ỨNG VỚI BĐKH -11/19/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ (Đợt 2, ngày 17/8/2020 và Đợt 3, ngày 01/9/2020) -10/21/2020 12:00:00 AM
 • Tăng cường công tác quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản mặn, lợ (Kết quả lấy mẫuĐợt 1, ngày 03/8/2020) -9/7/2020 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ MỚI CHO TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP -8/5/2020 12:00:00 AM
 • TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH Ở TÔM NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TA VÀ NHỮNG KHUYẾN CÁO NHẰM PHÒNG, CHỐNG VÀ HẠN CHẾ LÂY LAN MẦM BỆNH. -6/17/2020 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN -6/17/2020 12:00:00 AM
 • TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN THỰC HIỆN TỰ CHỦ HOÀN TOÀN THEO LỘ TRÌNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG -5/5/2020 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC MẶN, LỢ (Kết quả quan trắc đợt 7, ngày 18/11/2019) -1/2/2020 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC MẶN, LỢ (Kết quả Đợt 6, ngày 04/11/2019) -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ (Kết quả Đợt 4, ngày 01/10/2019) -12/6/2019 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHỀ CHẾ BIẾN CÁ HẤP TẠI QUẢNG TRỊ -10/10/2019 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ -10/10/2019 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ -8/28/2019 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NQ SỐ 36-NQ/TW VỀ “ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐÉN 2030, TẦM NHÌN 2045” -8/28/2019 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ -8/28/2019 12:00:00 AM
 • BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ VỚI CÔNG TÁC CỨU HỘ RÙA BIỂN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • GIỚI THIỆU QUI ĐỊNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ -5/21/2019 12:00:00 AM
 • KHAI THÁC ĐI ĐÔI VỚI BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN -3/21/2019 12:00:00 AM
 • VĨNH THÁI VỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN, BẢO VỆ VÀ CỨU HỘ RÙA BIỂN -1/31/2019 12:00:00 AM
 • ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỐNG KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUI ĐỊNH -7/25/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HIỆN NAY XU THẾ PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM TẠI QUẢNG TRỊ -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHO CÁ TỪ CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -4/6/2018 12:00:00 AM
 • CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC “THẺ VÀNG” CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU (EC) -2/7/2018 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ NHỎ LẺ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM -1/16/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VÀO MÙA MƯA LŨ -11/10/2017 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI DÒNG ĐƯỜNG NGHIỆP -8/25/2017 12:00:00 AM
 • GIẢI PHÁP KHAI THÁC BỀN VỮNG CHO NGHỀ CÁ QUẢNG TRỊ -8/25/2017 12:00:00 AM
 • GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG NUÔI TÔM CÁ -3/21/2017 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT CẢI TẠO AO -2/10/2017 12:00:00 AM
 • BẢO TỒN CUA ĐÁ CỒN CỎ – NGƯỜI DÂN LÀ NHÂN TỐ THEN CHỐT! -1/16/2017 12:00:00 AM
 • PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH XUẤT HUYẾT Ở CÁ TRẮM CỎ -10/17/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI -4/4/2016 12:00:00 AM
 • CÁ DIÊU HỒNG, ĐỐI TƯỢNG NUÔI MỚI TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ -11/16/2015 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MEN VI SINH TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN -9/8/2015 12:00:00 AM
 • THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH LƯỚI VÂY MÀNH KHƠI TRÊN TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ TẠI QUẢNG TRỊ -2/11/2015 12:00:00 AM
 • GIO LINH: ĐẨY MẠNH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN -5/19/2014 12:00:00 AM
 • Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) và áp dụng vào nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị -12/4/2013 12:00:00 AM
 • PHÒNG BỆNH TỔNG HỢP CHO THỦY SẢN NUÔI TRONG MÙA HÈ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NUÔI TÔM BẰNG VI SINH TIẾT KIỆM MÀ HIỆU QUẢ -7/19/2013 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ BẢO VỆ VF TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN ĐẢY MẠNH SẢN XUẤT TÔM GIỐNG CHO NGƯỜI NUÔI -8/22/2013 12:00:00 AM
 • NHÌN LẠI MÔ HÌNH NUÔI BÁN THÂM CANH CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC THEO HƯỚNG GAP -10/9/2012 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ MÁY DÒ NGANG (SONAR) TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN CHO TÀU CÁ TẠI QUẢNG TRỊ -10/9/2012 12:00:00 AM
 • Gio Linh: TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN NUÔI THUỶ SẢN -10/9/2012 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN VÂN CHUYỄN SỐNG TÔM NUÔI SAU THU HOẠCH -8/15/2012 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT NUÔI CÁ ĐẦU VUÔNG -8/15/2012 12:00:00 AM
 • NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC THỰC HIỆN TỔ NGƯ DÂN ĐOÀN KẾT SẢN XUẤT TRÊN BIỂN -8/14/2012 12:00:00 AM
 • QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI NGHỀ CÁ TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ SAU 2 NĂM THÀNH LẬP -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐỐI VỚI NGHỀ CHẾ BIẾN CÁ HẤP -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT TRÚC KINH TỔ CHỨC CÔNG TÁC CUNG ỨNG GIỐNG THỦY SẢN NĂM 2012 -3/12/2012 12:00:00 AM
 • TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NGHỀ CÁ QUẢNG TRỊ VÀ BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG -12/22/2011 12:00:00 AM
 • RA QUÂN LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG BIỂN -12/6/2011 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO CÁ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH -11/2/2011 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH TRÊN TÔM NUÔI -10/16/2011 12:00:00 AM
 • GAP – HƯỚNG ĐI CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BỀN VỮNG -10/17/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 650