Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Văn bản thông báo

QUYẾT ĐỊNH 2433/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO TỒN RÙA BIỂN QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2025
Ngày tạo: 17/09/2019   Lượt xem: 753

 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO TỒN RÙA BIỂN QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2025

 ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH QUẢNG TRỊ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     S2433/QĐ-UBND                                    Quảng Trị, ngày  13 tháng  9  năm 2019  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị

giai đoạn 2019-2025

 


 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 20/6/2017;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-BNN-TCTS ngày 14/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Việt Nam giai đoạn 2016-2025”;

      Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại T trình số 277/TTr-SNN ngày 09/9/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị giai đoạn 2019-2025”.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                             

Nơi nhận:
- Như Điều 2;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Tổ chức IUCN, WWF, TRAFIC;

- Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV);

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;

- Trung tâm Tin học tỉnh;

- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, NN
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

 

Hà Sỹ Đồng

 

 

 


 


KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO TỒN RÙA BIỂN

QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số2433/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)

 

I. MỤC TIÊU

1.     Mục tiêu chung

Quản lý, bảo tồn, bảo vệ hiệu quả, bền vững các quần thể rùa biển và nơi sinh cư của chúng tại tỉnh Quảng Trị.

2.     Mục tiêu cụ thể

a)    Giai đoạn 2019-2021

- Nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn tài nguyên, môi trường biển và rùa biển thích ứng với giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương hiện nay góp phần thực hiện chương trình bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường của tỉnh nói riêng, quốc gia nói chung, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững tại địa phương;

- 100% cán bộ, nhân viên, cộng tác viên, tình nguyện viên làm việc liên quan đến bảo tồn rùa biển được tập huấn kiến thức chuyên sâu về rùa biển, kỹ năng, kỹ thuật bảo tồn, bảo vệ và cứu hộ rùa biển;

- 30% cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo Cồn Cỏ được tập huấn về công tác bảo tồn rùa biển;

- 30% thuyền trưởng, chủ các tàu thuyền nghề cá trong tỉnh được tập huấn nâng cao nhận thức về bảo tồn rùa biển và các kỹ năng bảo vệ, bảo tồn rùa biển;

- 30% các trường THCS tại các xã, thị trấn ven biển trong tỉnh đưa chương trình ngoại khóa về rùa biển và môi trường sống của chúng, đồng thời tổ chức chiến dịch làm sạch bờ biển để học sinh tham gia;

- 30% các xã, thị trấn ven biển trong tỉnh được triển khai chương trình giám sát chất thải nhựa đại dương;

- 30% các xã, thị trấn ven biển trong tỉnh xây dựng pano tuyên truyền bảo tồn rùa biển;

- 10 vàng lưới rê khai thác vùng khơi được lắp đặt thiết bị thoát rùa biển;

- Duy trì Đội Tình nguyện viên (26 thành viên) quan sát, bảo tồn, bảo vệ và cứu hộ rùa biển tại 12 xã, thị trấn ven biển (các xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Thạch, Trung Giang, Gio Hải, Gio Việt, Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Hải An, Hải Khê; các thị trấn: Cửa Tùng, Cửa Việt) và huyện đảo Cồn Cỏ;

- Triển khai Chương trình nói không với túi nilon, nhựa dùng một lần, ống hút nhựa tại huyện đảo Cồn Cỏ (thay thế  bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường như dùng làn đi chợ, chai thủy tinh thay chai nhựa, ống hút nhựa thay thế bằng ống hút dễ phân hủy như tre, giấy, bột ngô, gạo…);

- Cơ sở dữ liệu về rùa biển tỉnh Quảng Trị được xây dựng và hoạt động có hiệu quả tại Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ;

- Cơ sở dữ liệu về quản lý rác thải nhựa biển được xây dựng và hoạt động có hiệu quả tại Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.

b) Giai đoạn 2022 - 2025

- 50% cộng đồng dân cư sinh sống tại các xã ven biển được tập huấn về công tác bảo tồn rùa biển;

- 70% các trường THCS tại các xã, thị trấn ven biển trong tỉnh đưa chương trình ngoại khóa về rùa biển và môi trường sống của chúng, đồng thời tổ chức chiến dịch làm sạch bờ biển để học sinh tham gia;

- 50% thuyền trưởng, chủ các tàu thuyền nghề cá trong tỉnh được tập huấn nâng cao nhận thức về bảo tồn rùa biển và các kỹ năng bảo vệ, bảo tồn rùa biển;

- 70% các xã, thị trấn ven biển triển khai chương trình giám sát chất thải nhựa đại dương;

- 70% các xã, thị trấn ven biển trong tỉnh xây dựng pano tuyên truyền bảo tồn rùa biển;

- 20 vàng lưới rê khai thác ở vùng khơi được lắp đặt thiết bị thoát rùa biển;

- Duy trì Đội Tình nguyện viên (26 thành viên) quan sát, bảo tồn, bảo vệ và cứu hộ rùa biển tại 12 xã, thị trấn ven biển (các xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Thạch, Trung Giang, Gio Hải, Gio Việt, Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Hải An, Hải Khê; các thị trấn: Cửa Tùng, Cửa Việt) và huyện đảo Cồn Cỏ;

- Triển khai Chương trình nói không với túi nilon, nhựa dùng một lần, ống hút nhựa tại huyện đảo Cồn Cỏ (sẽ được thay bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường như dùng làn đi chợ, chai thủy tinh thay chai nhựa, ống hút nhựa thay thế bằng ống hút tre, ống hút bột ngô, gạo…);

- Cơ sở dữ liệu về rùa biển tỉnh Quảng Trị được hoàn thiện và kết nối với Tổng cục Thủy sản.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Nghiên cứu, thiết lập, phục hồi, quản lý, bảo vệ khu vực sinh sản và sinh cư của rùa biển tại tỉnh Quảng Trị.

a) Bảo vệ nơi sinh cư, cứu hộ rùa biển

- Điều tra khảo sát định kỳ xác định khu vực phân bố, số lượng, cấu trúc độ tuổi và thành phần loài của rùa biển; xây dựng và cập nhật bản đồ nơi sinh cư của rùa biển trong vùng biển Quảng Trị;

- Tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ và quản lý rùa biển tại các khu vực là nơi sinh cư của rùa biển;

- Khuyến khích các biện pháp bảo vệ thích hợp những nơi sinh cư của rùa biển nằm ngoài phạm vi quản lý hành chính của Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ;

- Theo dõi, giám sát, đánh giá tác động kinh tế ven biển, đảo Cồn Cỏ, các chất ô nhiễm từ tàu thuyền và các hoạt động khác ảnh hưởng xấu đến bãi đẻ và nơi sinh cư của rùa biển, kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý.

b) Phục hồi bãi đẻ, nơi sinh cư của rùa biển bị suy thoái

- Tiến hành các hoạt động làm sạch bãi biển tại 12 xã, thị trấn ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ nhằm loại bỏ rác thải và các nguồn ô nhiễm tạo điều kiện cho rùa biển lên đẻ và con non trở về biển;

- Từng bước phục hồi các nơi sinh cư của rùa biển tại Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ và vùng biển 12 xã, thị trấn ven biển.

c) Bảo tồn nguyên trạng các bãi biển thường xuyên xuất hiện rùa biển hoặc các bãi biển có khả năng có rùa biển lên đẻ

- Điều tra, giám sát, đánh giá các bãi biển xã Vĩnh Thái, Trung Giang; Gio Hải; Triệu An; Triệu Vân; Triệu Lăng; Hải An; Hải Khê thường xuất hiện rùa biển và là các bãi biển có khả năng rùa biển lên đẻ trứng;

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương trong việc đề xuất đưa một số bãi biển có rùa lên đẻ trứng và đưa ra khỏi quy hoạch phát triển kinh tế hoặc lồng ghép với mục tiêu phát triển kinh tế nhưng không gây tác động trực tiếp lên nguyên trạng bãi biển đó bằng bất cứ hình thức nào.

2. Giảm thiểu các tác nhân ảnh hưởng và gây tử vong cho rùa biển

a) Xác định các loại nghề khai thác hải sản gây ảnh hưởng phá hủy sinh cảnh

sống của rùa biển (san hô, cỏ biển,..), các loại ngư lưới cụ gây tử vong cho rùa biển để báo cáo các cơ quan chức năng, thẩm quyền có giải pháp ngăn chặn

b) Thiết lập các vùng cấm khai thác có thời hạn để bảo vệ các khu vực giao

phối, nơi sinh sản của rùa biển

c) Theo dõi, giám sát, đánh giá các tác động của các hoạt động kinh tế, các

chất ô nhiễm môi trường biển đến bãi đẻ và nơi sinh sống của rùa biển, kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý; Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan (Cảnh sát biển, Cảnh sát Môi trường, Biên phòng, Hải quan…) trong công tác tuần tra, thanh tra, kiểm tra và xử lý các hoạt động có liên quan, ảnh hưởng đến rùa biển

      d) Cứu hộ rùa biển bị mắc lưới, lên bờ, bị ngư dân bắt được, bị vận chuyển, nôi nhốt trái pháp luật…

       đ) Triển khai Chương trình nói không với túi nilon, nhựa dùng một lần, ống hút nhựa tại huyện đảo Cồn Cỏ

e) Triển khai chương trình giám sát chất thải nhựa đại dương tại các xã, thị trấn ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ

            3. Nghiên cứu và quan trắc các đặc điểm sinh học, sinh thái học của rùa biển.

a) Vệ sinh, san lấp bãi tạo điều kiện thuận lợi cho rùa mẹ lên đẻ trứng và bảo vệ, kiểm tra, theo dõi rùa mẹ lên đẻ trứng

b) Đeo thẻ cho rùa mẹ sau khi đẻ trứng, đo kích thước chiều dài, rộng mai của rùa mẹ, theo dõi số lượng rùa mẹ lên đẻ trứng hàng năm

c) Di dời trứng kịp (nếu rùa mẹ đẻ nơi không an toàn) sau khi rùa mẹ đẻ xong lên hồ ấp trứng

d) Quản lý, giám sát, ghi nhận trứng nở và thả rùa con về biển

e) Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với các bãi đẻ và nơi sinh cư của rùa biển

f) Xây dựng cơ sở dữ liệu về rùa biển do Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đảm nhiệm

4. Nâng cao nhận thức cộng đồng và đào tạo các cán bộ chuyên trách về bảo tồn rùa biển

a) Xây dựng và triển khai chương trình nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chuyên trách: Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Quản lý khai thác thủy sản, Kiểm ngư, Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển, Cảnh sát môi trường về các chính sách, pháp luật hiện hành liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và các loài động, thực vật hoang dã quý hiếm, đặc biệt là rùa biển

b) Thực hiện chương trình nâng cao nhận thức cho nhóm trọng điểm: các tổ chức, cá nhân là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch biển, buôn bán các sản phẩm thủy sản, sinh viên, học sinh, khách du lịch, cộng đồng dân cư sống tại huyện đảo Cồn Cỏ và các xã, thị trấn bãi ngang ven biển trong tỉnh

c) Xây dựng các tài liệu khoa học phục vụ công tác tuyên truyền như các phim tài liệu khoa học, áp phích, ảnh chụp về rùa biển và nơi chúng sinh sống

d) Biên soạn các tài liệu giáo dục về bảo tồn rùa biển, đưa các bài giảng về bảo tồn rùa biển vào dạy ngoại khóa cho học sinh các trường THCS các xã, thị trấn ven biển; khách du lịch, cộng đồng dân cư ven biển

      5. Hợp tác trong nước và quốc tế

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nói trên, công tác phối hợp và hợp tác với các cơ quan, tổ chức khoa học bảo tồn trong nước và quốc tế có vai trò rất quan trọng, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ chủ động xây dựng quan hệ hợp tác với các đơn vị sau:

a) Các Vườn Quốc gia: Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận); Các Khu bảo tồn biển: Hòn Cau (tỉnh Bình Thuận); Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) đã hực hiện thành công tác bảo tồn rùa biển để trao đổi thông tin, chia sẽ kinh nghiệm, kỹ thuật về quản lý, bảo tồn và cứu hộ rùa mẹ, trứng rùa biển, kỹ thuật quản lý, chăm sóc và thả rùa con về biển

b) Xây dựng mối quan hệ làm việc với các cơ quan chức năng như: Biên phòng, Công an, Kiểm ngư, Thanh tra Môi trường, Thanh tra – Pháp chế Thủy sản; Quản lý thị trường, Cảnh sát môi trường, Cảnh sát biển, Hải quan…nhằm tăng cường công tác tuần tra, thực thi pháp luật, kiểm soát các hoạt động khai thác, buôn bán bất hợp pháp rùa biển và các sản phẩm từ rùa biển tại địa phương

c) Tăng cường hợp tác với các tổ chức bảo tồn quốc tế tại Việt Nam và ngoài nước để tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính, thiết bị phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển đã được xây dựng.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Cơ chế, chính sách

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về bảo tồn và bảo vệ rùa biển tại Quảng Trị;

- Ký kết quy chế phối hợp, cam kết với các ban ngành liên quan trong tỉnh về bảo tồn, bảo vệ rùa biển;

- Xây dựng và ban hành quy chế Quản lý Túi ni lon, ống hút nhựa, đồ nhựa dùng một lần;

- Xây dựng và ký cam kết: “Nói không với túi ni lon- ống hút nhựa, đồ nhựa dùng một lần trên đảo Cồn Cỏ” giữa BQL Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ với các cơ quan, đơn vị trên đảo Cồn Cỏ.

2. Khoa học công nghệ

- Triển khai các đề tài nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh thái học về rùa biển nhằm đề xuất cơ chế và giải pháp bảo tồn và phát triển quần thể rùa biển;

- Triển khai các đề tài nghiên cứu các tác nhân gây tử vong cho rùa biển trong vùng biển Quảng Trị nhằm đề xuất cơ chế và giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng và phát triển quần thể rùa biển;

- Triển khai các đề tài nghiên cứu sản phẩm thay thế Túi ni lon, ống hút nhựa, đồ nhựa dùng một lần;

- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu Quản lý rác thải nhựa biển tại tỉnh Quảng Trị.

3. Đào tạo, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức

- Xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn rùa biển nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn rùa biển;

- Tăng cường công tác đào tạo, giáo dục nâng cao nhận thức bằng nhiều hình thức:

+ Biên soạn, in ấn các ấn phẩm tuyên truyền về công tác bảo tồn rùa biển;

+ Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác bảo tồn rùa biển, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rùa biển và nơi sinh cư của chúng;

+ Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ, bảo tồn rùa biển cho ngư dân khai thác, chủ tàu, thuyền trưởng, các doanh nghiệp hoạt động du lịch, nhà hàng, quán ăn trên dịa bàn tỉnh Quảng Trị;

+  Phối hợp với  các tổ chức đoàn thể, xã hội, trường học…tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác bảo tồn rùa biển;

- Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông đa chiều, sâu rộng về tác hại của rác thải nhựa biển đến tất cả các đối tượng sinh sống, học tập, công tác và khách du lịch tại đảo Cồn Cỏ.

 4. Hoạt động cứu hộ rùa biển

- Thành lập đội tình nguyện viên 26 người cho 12 xã và huyện đảo Cồn Cỏ ( mỗi xã 02 người, huyện đảo Cồn Cỏ 02 người);

- Tổ chức cứu hộ rùa biển kịp thời khi có thông tin về rùa biển gặp nạn (mắc lưới ngư dân, rùa biển lên bãi đẻ trứng, bị người dân bắt, xẻ thịt….)

5. Xã hội hóa công tác bảo tồn rùa biển

- Khuyến khích các doanh nghiệp, tư nhân tham gia thực hiện công tác bảo tồn rùa biển nhằm huy động các nguồn lực khu vực tư nhân, các cộng đồng dân cư ven biển, các tổ chức trong và ngoài nước cho công tác bảo tồn rùa biển;

- Xây dựng các mô hình đồng quản lý, bảo vệ rùa biển dựa vào cộng đồng; Phát triển lực lượng tham gia bảo vệ, bảo tồn rùa biển hiệu quả từ các tình nguyện viên và khách du lịch.

6. Hợp tác trong nước và quốc tế

- Tuân thủ, thực hiện đầy đủ các công ước quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ, bảo tồn rùa biển mà Việt Nam là thành viên;

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực rùa biển để học tập, tiếp nhận chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính…;

- Tăng cường hợp tác chia sẽ thông tin, kinh nghiệm về bảo vệ, bảo tồn rùa biển;

- Tăng cường hợp tác với cá tổ chức trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa biển.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ được phân công và danh mục các nhiệm vụ ưu tiên của Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị giai đoạn 2019-2025, các đơn vị thuộc sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, Ban, ngành, các địa phương liên quan triển khai xây dụng nội dung chi tiết, dự toán kinh phí nhiệm vụ ưu tiên thực hiện được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định và bố trí kinh phí; đề xuất và triển khai thực hiện các hoạt động bảo tồn rùa biển.

1. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí cho các nội dung Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị giai đoạn 2019-2025 được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh; tài trợ của các tổ chức phí chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư.

Ngân sách địa phương: Tùy thuộc khả năng ngân sách tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đề ra.

a) Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị giai đoạn 2019-2025 là  4.142.600.000 đồng (Có Phụ lục dự toán Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị giai đoạn 2019-2025 kèm theo).

b) Nguồn kinh phí cấp:

- Ngân sách tỉnh: 60% (2.485.560.000 đồng).

- Nguồn ngân sách từ IUCN, WWF, EVN, xã hội hóa và cộng đồng các doanh nghiệp,cộng đồng dân cư: 40% (1.657.040.000 đồng).

2. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan

a) Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị, cơ quan thuộc các Sở, Ban, ngành trong tỉnh và quốc tế xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị giai đoạn 2019-2025;

- Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị giai đoạn 2019-2025;

- Hàng năm kiểm tra, giám sát và đánh giá việc triển khai Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị giai đoạn 2019-2025 định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch;

- Định kỳ hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch. Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch vào năm 2023 và Hội nghị Tổng kết thực hiện Kế hoạch bảo tồn rùa biển vào năm 2025.

b) Sở Khoa học và Công nghệ: Chỉ đạo việc đề xuất các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến bảo tồn rùa biển, trong đó nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến vào hoạt động khai thác hải sản góp phần hạn chế đánh bắt rùa biển không chủ ý, tích cực phối hợp với Sở NN&PTNT mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước đưa công nghệ tiên tiến vào công tác bảo tồn rùa biển.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý đa dạng sinh học, bảo tồn loài rùa biển theo chức năng được giao. Lồng ghép các chương trình bảo tồn rùa biển vào chương trình bảo tồn loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền bảo vệ rùa biển với các chương trình bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ, phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tổ chức triển khai Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị giai đoạn 2019-2025 có hiệu quả.

d) Sở Tài chính

Chủ trì thẩm định dự toán, dự án, đề tài liên quan đến nội dung Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển và tham mưu bố trí kinh phí triển khai các nội dung của Kế hoạch.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới nhân dân về chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ các loại động vật hoang dã, đặc biệt là rùa biển; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các quy định của pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt nam là thành viên về quản lý, bảo vệ, bảo tồn các loài động vật hoang dã nói chung và rùa biển nói riêng; Hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn kịp thời phản ánh những hoạt động tích cực, điển hình về bảo vệ, bảo tồn rùa biển của các tổ chức,  cá nhân. Hướng dẫn đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Trị và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện kế hoạch

e) Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Công thương và các ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch không mua bán hàng mỹ nghệ lưu niệm làm từ rùa biển và các bộ phận của rùa biển; Không tiêu thụ và chế biến thực phẩm từ rùa biển và các bộ phận của rùa biển.

f) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy sản và các tổ chức bảo tồn để tăng cường kiểm tra, giám sát các khách sạn, quán ăn, nhà hàng, các chợ, điểm kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình mua bán, nuôi nhốt, tàng trữ rùa biển, trứng và các sản phẩm, bộ phận rùa biển, nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

g) Hải đội 202 Cảnh sát biển Việt Nam: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo tồn, bảo vệ rùa biển cho nhân dân hoạt động trên biển đồng thời thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép rùa biển, trứng và các sản phẩm, bộ phận rùa biển, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

h) Cục Hải quan tỉnh, Cảng vụ hàng hải Quảng Trị, Cục quản lý thị trường tỉnh: chủ động kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập khẩu, quá cảnh, vận chuyển trái phép rùa biển, trứng và các sản phẩm, bộ phận rùa biển, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

i) Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh: Chủ động tuyên truyền, tăng dung lượng, thời lượng phát sóng tuyên truyền sâu rộng về Kế hoạch bảo tồn rùa biển tại tỉnh Quảng trị giai đoạn 2019-2025.

j) Chi cục Thủy sản:  Lên kế hoạch, phương án phối hợp với các đơn vị thuộc  Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị và UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến, quảng cáo, kinh doanh, giết thịt, ăn thịt rùa biển, trứng và các sản phẩm, bộ phận của rùa biển không có nguồn gốc hợp pháp.

k) Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ:

Chủ động xây dựng và trực tiếp thực hiện các hoạt động bảo tồn rùa biển, bố trí đủ nguồn nhân lực cho công tác bảo tồn rùa biển. Lồng ghép hoạt động bảo tồn rùa biển vào các hoạt động chung của Khu bảo tồn biển đảo Côn Cỏ; tổ chức cứu hộ, gắn thẻ titan và thả rùa biển về với đại dương đối với các cá thể còn sống; tổ chức tiêu hủy các cá thể rùa biển chết và các sản phẩm, bộ phận của rùa biển theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ động xây dựng và trực tiếp thực hiện các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa biển tại đảo Cồn Cỏ.

l) Các Hội, Hiệp hội, Ban, Tổ tự quản tàu thuyền đánh bắt trung, xa bờ

Tăng cường năng lực và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các thành viên của Hội, Hiệp hội, Ban, Tổ tàu thuyền tự quản đánh bắt trung, xa bờ về tầm quan trọng của công tác bảo tồn rùa biển và các quy định pháp luật có liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong đó có rùa biển.

m) Ủy ban nhân dân các huyện, xã, thị xã, thị trấn: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo tồn, bảo vệ rùa biển cho nhân dân  đồng thời thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép rùa biển, trứng và các sản phẩm, bộ phận rùa biển, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

n) Các tổ chức trong và ngoài tỉnh liên quan đến bảo tồn rùa biển:

Các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến bảo tồn rùa biển phối hợp với các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT thực hiện Kế hoạch hành động, chủ động đề xuất các hoạt động, dự án bảo tồn rùa biển, hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật cho các hoạt động bảo tồn rùa biển Quảng Trị giai đoạn 2019-2025./.

                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                           KT.CHỦ TỊCH

                                            PHÓ CHỦ TỊCH

                                         

                                           (Đã ký)

 

 

 

                                             Hà Sỹ Đồng

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 


 


Phụ lục

DỰ TOÁN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

BẢO TỒN RÙA BIỂN QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 13 tháng9 năm 2019

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)

 

 

 

                                                                                                                                                             ĐVT: nghìn đồng

TT

Nội dung thực hiện

Mục đích

Giai đoạn thực hiện

Cơ quan chủ trì thực hiện

Tổng kinh phí

Nguồn vốn

Nguồn vốn tài trợ từ IUCN, WWF, EVN, xã hội hóa, cộng đồng doanh nghiệp, công đồng dân cư

Ngân sách tỉnh

A

Giai đoạn 2019 - 2021

1.484.200

593.680

890.520

1

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về rùa biển và nơi sinh cư

Cơ sở dữ liệu về rùa biển và nơi sinh cư được thiết lập và cập nhật hàng năm

2019-2021

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

120.000

48.000

72.000

1.1

Xây dựng cơ sở dữ liệu

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu rùa biển được thiết lập

2019-2020

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

40.000

16.000

24.000

1.2

Cập nhật cơ sở dữ liệu

Dữ liệu về rùa biển được cập nhật hàng năm và được đăng trên website

2019-2021

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

80.000

32.000

48.000

2

Đưa Chương trình ngoại khóa  về rùa biển và môi trường sống của chúng, đồng thời tổ chức chiến dịch làm sạch bờ biển tau các trường THCS ven biển

Nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh các Trường THCS tại 12 xã, thị trấn vùng biển bãi ngang về vai trò và giá trị của rùa biển, tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc đánh bắt, buôn bán, vận chuyển rùa biển và các sản phẩm từ rùa biển

2019-2021

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

200.000

80.000

120.000

2.1

Biên soạn chương trình ngoại khóa (cho học sinh lớp 6 đến lớp 9) về rùa biển và môi trường sống của chúng

Nội dung các bài giảng ngoại khóa được phê duyệt và in ấn

2019-2020

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

40.000

16.000

24.000

2.2

Đưa chương trình ngoại khóa về rùa biển và môi trường sống của chúng đồng thời tổ chức chiến dịch làm sạch bờ biển tại 04 trường THCS ven biển.

Chương trình được triển khai hàng năm, mỗi năm 02 trường THCS

2020-2021

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

160.000

64.000

96.000

3

Tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo tồn, bảo vệ và cứu hộ rùa biển cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đảo Cồn Cỏ và Thuyền trưởng, chủ tàu khai thác sản; chủ đầu nậu thu mua hải sản trong tỉnh (17 lớp, mỗi lớp 50 người)

Nâng cao nhận thức của ngư dân trực tiếp khai thác hải sản; chủ thu mua hải sản tươi sống biết được vai trò và giá trị của rùa biển tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc đánh bắt, buôn bán, vận chuyển rùa biển và các sản phẩm từ rùa biển

2020-2021

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

157.000

62.800

94.200

4

Thiết lập các khu bảo vệ rùa biển và phục hồi nơi sinh cư tiêu biểu của rùa biển

Các khu bảo vệ rùa  biển (nơi sinh cư, bãi đẻ, bãi ấp trứng, đường di cư) được xác định và thiết lập cơ chế bảo vệ

2020-2021

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

60.000

24.000

36.000

5

Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng bảo tồn, bảo vệ và cứu hộ rùa biển cho cán bộ, nhân viên, Tình nguyện viên, Cộng tác viên trong lĩnh vực bảo tồn rùa biển (40 người; 2 ngày)

Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng bảo tồn, bảo vệ và cứu hộ rùa biển, cứu hộ trứng rùa biển cho cán bộ, nhân viên Chi cục Thủy sản; Ban quản lý KBTB đảo Cồn Cỏ, TNV, CTV…(Mời giảng viên là chuyên gia đến từ VQG Côn Đảo hoặc Núi Chúa)

2020

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

30.000

12.000

18.000

6

Tổ chức đoàn cán bộ, nhân viên, TNV, CTV đi học tập kinh nghiệm tại VQG Côn Đảo; Núi Chúa

Năm 2020, 06 người đi tập huấn tại VQG Côn Đảo; Năm 2021, 06 người đi tập huấn tại VQG Núi Chúa

2020-2021

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

80.000

32.000

48.000

7

Triển khai chương trình giám sát chất thải nhựa đại dương

Chương trình giám sát chất thải nhựa được thực hiện tại 04 xã ven biển

2019-2021

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

120.000

48.000

72.000

8

Triển khai chương trình nói không với túi nilon, nhựa dùng một lần, ống hút nhựa tại huyện đảo Cồn Cỏ

Khách du lịch đến đảo, người dân trên đảo sẽ được dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay túi nilon, ống hút nhựa, nhựa dùng một lần

2019-2021

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ; UBND huyện đảo Cồn Cỏ

90.000

36.000

54.000

9

Duy trì hoạt động của Đội Tình nguyện viên (26 thành viên) quan sát, bảo vệ, bảo tồn rùa biển tại 12 xã, thị trấn ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ (mỗi địa phương 02 người)

Đây là lực lượng nòng cốt tại các xã, thị trấn, huyện tuyên truyền cho ngư dân ở địa phương biết để cùng chung tay bảo vệ rùa biển

2019-2021

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ; UBND các xã, thị trấn ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ

187.200

74.880

112.320

10

Xây dựng 04 pa nô tuyên truyền bảo tồn rùa biển tại 04 xã ven biển

Nhằm cho ngư dân ven biển biết thông tin bảo tồn rùa biển để góp phần bảo tồn rùa biển

2019-2021

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

120.000

48.000

72.000

11

Lắp đặt 10 thiết bị thoát rùa biển trên 10 vàng lưới rê vùng khơi

Nhằm mục đích thoát rùa biển khi đóng vào lưới rê vùng khưoi

2020-2021

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ;

300.000

120.000

180.000

12

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành xuất sắc trong công tác bảo tồn rùa biển

Nhằm động viên, khích lệ những người dân, tổ chức có thành tích tốt trong công tác bảo vệ, bảo tồn và cứu hộ rùa biển

2019-2021

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ;

20.000

8.000

12.000

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Giai đoạn 2022 - 2025

2.658.400

1.063.360

1.595.040

1

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về rùa biển và nơi sinh cư

Cơ sở dữ liệu về rùa biển và nơi sinh cư được thiết lập và cập nhật hàng năm

2022-2025

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

80.000

32.000

48.000

2

Đưa Chương trình ngoại khóa (cho học sinh lớp 6 đến lớp 9) và tổ chức cuộc thi tìm hiểu về rùa biển và môi trường sống của chúng đồng thời tổ chức chiến dịch làm sạch bờ biển.

Nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh các Trường THCS tại 12 xã, thị trấn vùng biển bãi ngang về vai trò và giá trị của rùa biển, tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc đánh bắt, buôn bán, vận chuyển rùa biển và các sản phẩm từ rùa biển

2022-2025

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

320.000

128.000

192.000

 

Đưa chương trình ngoại khóa về rùa biển và môi trường sống của chúng đồng thời tổ chức chiến dịch làm sạch bờ biển tại 08 trường THCS ven biển.

Chương trình được triển khai hàng năm, mỗi năm 02 trường THCS

2022-2025

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

320.000

128.000

192.000

3

Tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo tồn, bảo vệ và cứu hộ rùa biển cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo Cồn Cỏ và Thuyền trưởng, chủ tàu khai thác sản; chủ đầu nậu thu mua hải sản trong tỉnh (32 lớp, mỗi năm 8 lớp, mỗi lớp 50 người)

Nâng cao nhận thức của ngư dân trực tiếp khai thác hải sản; chủ thu mua hải sản tươi sống biết được vai trò và giá trị của rùa biển tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc đánh bắt, buôn bán, vận chuyển rùa biển và các sản phẩm từ rùa biển

2022-2025

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

284.000

113.600

170.400

4

Thiết lập các khu bảo vệ rùa biển và phục hồi nơi sinh cư tiêu biểu của rùa biển

Các khu bảo vệ rùa  biển (nơi sinh cư, bãi đẻ, bãi ấp trứng, đường di cư) được xác định và thiết lập cơ chế bảo vệ

2022-2025

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

120.000

48.000

72.000

5

Tổ chức đoàn cán bộ, nhân viên, TNV, CTV đi học tập kinh nghiệm tại KBTB Hòn Cau (tỉnh Bình Thuận); Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam); Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang); VQG Bái Tử Long (tỉnh Quảng Ninh)

- Năm 2022, 06 người đi tập huấn tại KBTB Phú Quốc; Năm 2023, 06 người đi tập huấn tại KBTB Hòn Cau;

 - Năm 2024, 06 người đi tập huấn tại KBTB Cù Lao Chàm;

- Năm 2025, 06 người đi tập huấn tại VQG Bái Tử Long;

2022-2025

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

200.000

80.000

120.000

6

Triển khai chương trình giám sát chất thải nhựa đại dương

Chương trình giám sát chất thải nhựa được thực hiện tại 08 xã ven biển

2022-2025

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

240.000

96.000

144.000

7

Triển khai chương trình nói không với túi nilon, nhựa dùng một lần, ống hút nhựa tại huyện đảo Cồn Cỏ

Khách du lịch đến đảo, người dân trên đảo sẽ được dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay túi nilon, ống hút nhựa, nhựa dùng một lần

2022-2025

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ; UBND huyện đảo Cồn Cỏ

120.000

48.000

72.000

8

Duy trì hoạt động của Đội Tình nguyện viên (26 thành viên) quan sát, bảo vệ, bảo tồn rùa biển tại 12 xã, thị trấn ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ (mỗi địa phương 02 người)

Đây là lực lượng nòng cốt tại các xã, thị trấn, huyện tuyên truyền cho ngư dân ở địa phương biết để cùng chung tay bảo vệ rùa biển

2022-2025

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ; UBND các xã, thị trấn ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ

374.400

149.760

224.640

9

Xây dựng 08 pa 8 nô tuyên truyền bảo tồn rùa biển tại 08 xã ven biển

Nhằm cho ngư dân ven biển biết thông tin bảo tồn rùa biển để góp phần bảo tồn rùa biển

2022-2025

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

240.000

96.000

144.000

10

Lắp đặt 20 thiết bị thoát rùa biển trên 20 vàng lưới rê vùng khơi

Nhằm mục đích thoát rùa biển khi đóng vào lưới rê vùng khưoi

2022-2025

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ;

600.000

240.000

360.000

11

Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện KHHĐ

Nhằm đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển trong 5 năm

2023

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ;

20.000

8.000

12.000

12

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành xuất sắc trong công tác bảo tồn rùa biển

Nhằm động viên, khích lệ những người dân, tổ chức có thành tích tốt trong công tác bảo vệ, bảo tồn và cứu hộ rùa biển

2022-2025

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ;

30.000

12.000

18.000

13

Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị

Nhằm đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển trong 7 năm và đề ra phương hướng, kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển giai đoạn tiếp theo.

2025

Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ;

30.000

12.000

18.000

                 

 

 

 

 

 

 


Các tin khác:
 • Số: 149/SNN-TS V/v thực hiện khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2020. -3/9/2020 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH Số: 40/2019/QĐ-UBND, Quảng Trị, ngày 17 tháng 10 năm 2019 V/v Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị -10/23/2019 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH 2433/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO TỒN RÙA BIỂN QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2025 -10/23/2019 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH 2433/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO TỒN RÙA BIỂN QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2025 -9/17/2019 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH 2433/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO TỒN RÙA BIỂN QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2025 -9/17/2019 12:00:00 AM
 • THƯ CHÚC TẾT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -1/31/2019 12:00:00 AM
 • THÔNG BÁO Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông Xuân 2018 - 2019 -10/25/2018 12:00:00 AM
 • CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 83/2018 /NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG -7/25/2018 12:00:00 AM
 • DANH SÁCH XẾP LOẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THUỶ SẢN -1/16/2018 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH 13/2017/QĐ-UBND (Quảng Trị, ngày 01 tháng 8 năm 2017) QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN, HỢP ĐỒNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐỐI VỚI KHUYẾN NÔNG VÀ THÚ Y CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢ -10/5/2017 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH 837/QĐ-UBND (Quảng Trị, ngày 24 tháng 04 năm 2017) PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020, TÍNH ĐẾN NĂM 2025 -10/5/2017 12:00:00 AM
 • NGHỊ ĐINH 02/2017/NĐ-CP (HÀ NỘI NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2017) VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH -10/5/2017 12:00:00 AM
 • NGHỊ QUYẾT 04/2017 NQ - HĐND QUẢNG TRỊ (Ngày 23 tháng 5 năm 2017) KIỆN TOÀN MẠNG LƯỚI KHUYẾN NÔNG VÀ THÚ Y CƠ SỞ TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 -10/5/2017 12:00:00 AM
 • NGHỊ QUYẾT 03/2017 NQ - HĐND QUẢNG TRỊ (Ngày 23 tháng 5 năm 2017) VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY TRỒNG, CON NUÔI TẠO SẢN PHẨM CHỦ LỰC CÓ LỢI THẾ CẠNH TRANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017- -10/5/2017 12:00:00 AM
 • Công văn Số 126 /SNN-CCTS ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Khuyến nghị vụ nuôi thuỷ sản năm 2017 -3/21/2017 12:00:00 AM
 • Công văn số 320/SNN-T.Trọt ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016, triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2016 -5/12/2016 12:00:00 AM
 • Công văn số 122/SNN-NTTS ngày 22 tháng 2 năm 2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc khuyến nghị vụ nuôi thủy sản năm 2016 -3/24/2016 12:00:00 AM
 • Công văn số 71/TB-SNN-CN ngày 25 tháng 1 năm 2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2016 -3/24/2016 12:00:00 AM
 • Công văn số 2600/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về kế hoạch triển khai đợt 1 tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng năm 2015 -9/8/2015 12:00:00 AM
 • Công văn số 156/SNN-NTTS ngày 09 tháng 2 năm 2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc khuyến nghị vụ nuôi thủy sản năm 2015 -4/13/2015 12:00:00 AM
 • Công văn số 44/TB-SNN-CN ngày 12 tháng 1 năm 2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tiêm phòng gia súc gia cầm năm 2015 -2/11/2015 12:00:00 AM
 • THƯ CHÚC TẾT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -2/11/2015 12:00:00 AM
 • công văn số 515/SNN-Tr.Trọt ngày 7 tháng 5 năm 2014 của Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo lịch thời vụ và cơ cấu cây trồng vụ Hè thu và Thu đông 2014 -6/10/2014 12:00:00 AM
 • CÔNG VĂN SỐ 60/SNN- NTTS CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2014 VỀ VIỆC KHUYẾN NGHỊ VỤ NUÔI THỦY SẢN 2014 -3/4/2014 12:00:00 AM
 • Công văn số 179/SNN-CN về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm -3/4/2014 12:00:00 AM
 • Công văn số 1492/SNN-CN ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Sở Nông Nghiệp & PTNT về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm A/H5N1, H7N9 và H10N8 -2/7/2014 12:00:00 AM
 • Công văn số 1307/SNN- T.Trọt ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tăng cường công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2014 -1/13/2014 12:00:00 AM
 • Công văn số 3499/UBNN - NN ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số 698/SNN-T.Trọt của sở Nông nghiệp & PTNT ngày 16 tháng 7 năm 2013 về việc chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cay lúa vụ hè thu 2013 -8/26/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số 350/SNN-Tr. Trọt của Sở Nông nghiệp & PTNT về lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Hè thu và vụ Thu đông 2013 -8/22/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số 84/SNN - NTTS ngày 04/2/2013 của sở Nông nghiệp & PTNT về khuyến nghị vụ nuôi thuỷ sản năm 2013. -5/29/2013 12:00:00 AM
 • THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG -4/3/2013 12:00:00 AM
 • Thông báo số 32/TB-SNN ngày 09/01/2013 của Sở NN & PTNT Về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2013 -3/5/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số 468/UBND-NN ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh Về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tai xanh ở lợn -3/5/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số Số: 84/SNN - NTTS ngày 04/02/2013 của Sở NN & PTNT về Khuyến nghị vụ nuôi thuỷ sản năm 2013 -3/5/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số 1086/SNN - CV ngày 11 tháng 10 năm 2012 V/v Chủ động phòng chống đói, rét, dịch bệnh và chăn nuôi an toàn sinh học cho đàn gia súc vụ Đông - Xuân năm 2012 - 2013 -10/18/2012 12:00:00 AM
 • Công văn số: 751/SNN - CN của Sở Nông nghiệp & PTNT Về việc khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm -8/3/2012 12:00:00 AM
 • THÔNG BÁO KHẨN VỀ TÌNH HÌNH RẦY NÂU, RẦY LƯNG TRẮNG HẠI LÚA -8/3/2012 12:00:00 AM
 • DỰ KIẾN TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VỤ HÈ THU NĂM 2012 -6/7/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG VĂN SỐ: 54/SNN – NTTS ngày 10 tháng 1 năm 2012 về việc: Khuyến nghị vụ nuôi thủy sản năm 2012 -3/12/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG VĂN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM -2/28/2012 12:00:00 AM
 • KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2012 -2/28/2012 12:00:00 AM
 • KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM -3/12/2012 12:00:00 AM
 • Công văn số 48 /SNN-CN ngày 31/01/2012 của Sở NN & PTNT về việc Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống dịch cúm gia cầm -2/9/2012 12:00:00 AM
 • Công văn số 58/KH-SNN-CN của Sở NN & PTNT thông báo kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2012 -2/9/2012 12:00:00 AM
 • Công văn số 44 /SNN-CN ngày 30/01/2012 của Sở NN & PTNT về việc Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm -2/9/2012 12:00:00 AM
 • CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2011- 2012 -2/9/2012 12:00:00 AM
 • THƯ CHÚC TẾT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -2/9/2012 12:00:00 AM
 • THÔNG BÁO (Số: 966 /TB-SNN-T.Trọt, ngày 03/11/2011): Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông Xuân 2011 - 2012 -1/10/2012 12:00:00 AM
 • CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH: DỰ BÁO SÂU BỆNH VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 - 2012 -1/9/2012 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng gia súc năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị -10/31/2011 12:00:00 AM
 • Về việc tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động điều tra, theo dõi, dự tính dự báotình hình sâu bệnh trên cây trồng của hệ thống KNV cơ sở -10/24/2011 12:00:00 AM
 • Công văn số 894/SNN - CV -10/18/2011 12:00:00 AM
 • Bài dự thi Đường Hồ Chí Minh trên biển -9/20/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 3276